Η Εστία μας

Η Εστία μας

Τὸ σωματεῖο τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, εἶναι τὸ συλλογικὸ ὄργανο ἐκπροσώπησης τῶν ἁπανταχοῦ της γῆς ἀποφοίτων τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τὸ 1844. Σκοπὸς τῆς ἵδρυσης καὶ λειτουργίας τῆς Σχολῆς ήτο ἡ θεολογικὴ κατάρτιση καὶ προετοιμασία νέων, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ διακονήσουν τὴ Μεγάλη του Χριστοῦ Ἐκκλησία ὡς κληρικοὶ ἢ λαϊκοὶ διδάσκαλοι τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης ὑπῆρξε τὸ ἀνώτατο ἐκπαιδευτικὸ καθίδρυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸ πνευματικὸ φυτώριο τοῦ σεπτοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὴ στελέχωση αὐτοῦ καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ Ἀρχιεπισκοπῶν, ποὺ ὑπάγονται στὸ κλίμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.


Πρόσφατα