Εκδήλωση Τσουγκρίσματος Αυγού

Ὡς εἲχεν ἀνακοινωθῆ, τὴν Τρίτην 4Ἰουνίου τ.ἒ., τὰ Μέλη τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης συνηθροίσθησαν, ὃπως κάθε ἒτος, εἰς τὴν, ἓδραν αὐτῆς, καὶ ἐντὸς ἀγαπητικῆς καὶ χαρμοσύνου ἀτμοσφαίρας  ἐτσούγκρισαν καὶ ἐφέτος τὸ πασχαλινὸν αὐγὸν.

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκδηλώσεως, Μέλη τῆς Ἑστίας, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν του Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π.Σεραφεὶμ Φαράσογου ἒψαλλον ἐμμελῶς πασχαλινοὺς ὓμνους.

Κατόπιν, τὸν λόγον ἒλαβεν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης κ.Νικόλαος Ξεξάκης, ὁ ὁποῖος ἐχαιρέτησεν, μὲ σύντομον προσλαλιᾶν, τὰ παρευρισκόμενα Μέλη καὶ Φίλους τῆς Ἑστίας μας, ἀναφερθείς καὶ εἰς τὴν ἐπικειμένην προσκυνηματικὴν σύναξιν τῶν Μελῶν τῆς Ἑστίας μας εἰς τὴν Χαλκίτιδα Τροφὸν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης.

Ἐν συνεχείᾳ,  ὁ ὁμογάλακτος ἀδελφὸς κ.Δημήτριος Παλαβίδης, προφρόνως προσφερθεὶς, προέβαλεν εἰς τοὺς παρισταμένους πολλὰς διαφανείας, σχετικὰς μὲ τὸ  Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, αἱ  ὁποῖαι ἐγένοντο αἰτία βαθεῖας συγκινήσεωςτὰ παριστάμενα Μέλη ἐμνήσθησαν ἡμερῶν ἀρχαίων, ἰδόντες πολλά ὁμογάλακτα Μέλη, ἂλλα κοιμηθέντα ἓτερα δὲ ἐν ζωῇ ὂντα.

Τέλος, διενεμήθησαν εἰς τοὺς παρισταμένους κόκκινα αὐγὰ, ὁ δὲ Πρόεδρος τῆς Ἑστίας μας κ.Ν.Ξεξάκης ἐτσούγκρισεν τὸ αὐγὸν ἑνὸς ἑκάστου τῶν παρισταμένων, δεξάμενος τὰς εὐχὰς αὐτῶν.

Εἰς τὴν διάθεσιν τῶν  παρισταμένων ὑπῆρχεν πλούσιον κέρασμα.


Πρόσφατα