Αποποίηση ευθυνών

Αυτός ο ιστοχώρος δημιουργήθηκε από την Εστία Θεολόγων Χάλκης. Η περιήγησή σας σε αυτήν σημαίνει την πλήρη αποδοχή από μέρους σας των παρακάτω όρων χρήσης.

Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσής της διατηρούμε το δικαίωμα να την αναθεωρήσουμε, αλλάξουμε αντικαταστήσουμε ή και να αφαιρέσουμε κάποιο τμήμα ή και όλη την ιστοσελίδα χωρίς ειδοποίηση.

Η Εστία Θεολόγων Χάλκης δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται χωρίς περιορισμό το περιεχόμενο του ιστοτόπου αυτού ή άλλου ιστοτόπου που να αναφέρεται σε ή να συνδέεται με αυτόν τον ιστοχώρο. Η Εστία Θεολόγων Χάλκης δεν επιδοκιμάζει ούτε συμφωνεί με το περιεχόμενο κάποιου τέτοιου ξένου ιστοτόπου.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Εστία Θεολόγων Χάλκης σε σας ή σε τρίτους για απώλειες ή ζημιές που να προκύπτουν από τη χρήση σας ή την μη δυνατότητα χρήσης του ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να προστατέψετε από φθορά και να αποζημιώσετε τον κάτοχο αυτού του ιστοτόπου τους υπαλλήλους του, τους εκπροσώπους του, τους παροχείς και/ή τους πράκτορες από και κατά οποιουδήποτε κόστους αντιμετωπίσουν λόγω παραβίασης αυτών των κανόνων από σας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους, πρέπει να παύσετε τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Όλοι οι παρόντες όροι χρήσης και συνδιαλλαγής διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.