Εκδοτικό έργο

Εκδοτικό έργο

Τό ἐκδοτικό ἒργο τῆς Ἑστίας ὡς θεολογική παρουσία καί μαρτυρία τῆς Σχολῆς

Ἡ Ἑστία Θεολόγων Χάλκης ἀπό τῆς ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς τό 1971, ἀνέλαβε τό βαρύ καί ὑπεύθυνο ἒργο τῆς ἀναπληρώσεως τῆς θεολογικῆς παρουσίας καί μαρτυρίας τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης στό θεολογικό κόσμο, μέ τή συμμετοχή τῶν ἀποφοίτων της στό ἐκδοτικό ἒργο τῆς Ἑστίας. Ἀσφαλῶς, ἡ ἐκπλήρωση τῆς ἀνωτέρω σκοποθεσίας τοῦ ἐκδοτικοῦ ἒργου τῆς Ἑστίας ἀντιμετωπίζει ἀντικειμενικές δυσκολίες, λόγῳ τῆς συνεχοῦς μειώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν της. Οἰ οἰκονομικοί πόροι τῆς Ἑστίας εἶναι ἀποκλειστικά ἡ συνδρομή τῶν μελῶν της καί ἡ ὁλόθυμη στήριξή της ἀπό μέρους ἐνίων ὁμογαλάκτων, μέ ἒκτακτες εἰσφορές καί δωρεές ὡς ἀντίδωρο πρός τήν κοινή Τροφό Σχολή.

Ἡ Ἑστία ἀπό τή θέση αὐτή ἐκφράζει θερμές εὐχαριστίες πρός τούς εὐαισθητοποιημένους Χαλκίτες Ἀδελφούς, γιά τήν ἠθική καί οἰκονομική στήριξη καί συμπαράστασή τους στό ἐκδοτικό της ἒργο.

Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτηση καί πραγμάτωση τοῦ σκοποῦ τῆς ἐπιστημονικῆς θεολογικῆς παρουσίας καί μαρτυρίας τῆς Σχολῆς, μερίμνησε γιά τήν ἀποστολή ἀντιτύπων τῶν ἀνωτέρω ἐκδόσεων σέ Βιβλιοθῆκες Ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς χώρας καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ, τοῦ Κοινοβουλίου καί πολιτισμικῶν φορέων, ὃπως ἐπίσης καί σέ ἐκπροσώπους τοῦ πνευματικοῦ καί πολιτικοῦ κόσμου.