Ενημερωτικά δελτία

images/categories/category-31.jpg

Περιοδικές εκδόσεις: «Ἐνημερωτικόν Δελτίον»

Τό «Ἐνημερωτικόν Δελτίον», τό ὁποῖο ἐκδόθηκε γιά πρώτη φορά τό 1989, μέ σκοπό τήν ἐνημέρωση τῶν ἐν Ἑλλάδι καί τῶν ἀνά τόν κόσμο ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, περί τοῦ ἒργου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, περί τῶν ἀποφάσεων τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων, ἀλλά καί τήν ἐνίσχυση δι’ αὐτοῦ τῆς ἐπικοινωνίας τῶν Μελῶν τῆς Ἑστίας.

Μέχρι σήμερον ἒχουν ἐκδοθεῖ 39 τεύχη τοῦ «Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου», τά ὁποῖα διαλαμβάνουν πληροφοριακό ὑλικό γιά τίς δραστηριότητες, ὂχι μόνον τῆς Ἑστίας, ἀλλά καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὃπως ἐπίσης καί γιά τό θέμα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς καί τήν ζωή καί δράση τῶν ἀποφοίτων της. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρο ἐμφανίζουν οἱ στῆλες τῆς παρουσίασης τοῦ συγγραφικοῦ ἒργου τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ καί τήν συνέχιση τῆς θεολογικῆς παρουσίας καί μαρτυρίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης στόν σύγχρονο κόσμο. Τό Δελτίο, μέχρι τό 2000 κυκλοφοροῦσε ἃπαξ τοῦ ἒτους καί μέχρι σήμερα ἀνά ἑξάμηνο.