Ζ' Τόμος

Ζ' Τόμος

Εἰς μνήμη του Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου

Μία ἀπό τάς πλέον σημαντικάς μορφάς τῆς Δ´ περιόδου (1952- 1971) τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς ὑπῆρξεν ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Γέρων Ἐφέσου κυρός Χρυσόστομος, τοῦ ὁποίου ἡ συμβολή Πρόλογος εἰς τήν ἀνανέωσιν καί τόν ἐμπλουτισμόν τῆς παραδόσεως καί τῆς θεολογικῆς μαρτυρίας καί παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Σχολῆς εἰς τόν κόσμον ἐκδιπλώνεται μέσα ἀπό μίαν ἐντυπωσιακήν εἰς θεματολογικήν εὐρύτητα ἐργογραφίαν, πρωτοποριακήν εἰς προσέγγισιν σημαντικῶν διορθοδόξων καί διομολογιακῶν θεμάτων καί δυναμικήν συμμετοχήν εἰς τά θεολογικά δρώμενα, διά μίαν ὁλόκληρον πεντηκονταετίαν.

Ἡ ἔκδοσις τοῦ παρόντος τόμου, εἰς τιμήν τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου τῶν πλείστων ἐξ ἡμῶν, δέν εἶναι μόνον μία ἀξιόχρεος μνημόνευσις καί εὐγνώμων ἀντίδοσις ἀνθ’ ὧν ἐκεῖνος προσήνεγκεν εἰς τήν θεολογικήν συγκρότησιν καί τήν κατά Θεόν προκοπήν ὅσων ηὐτύχησαν νά μαθητεύσουν παρ’ αὐτῷ, ἀλλά καί τεκμήριον ὅτι ὁ λόγος του ὡς διδασκάλου ἐκαρποφόρησε καί συνεχίζει νά ἐκφέρεται ὑπό τῶν μαθητῶν του, καθιστῶν τόν ἐκλιπόντα ὡσεί παρόντα σήμερον.


ΣΤ' Τόμος

ΣΤ' Τόμος

Πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Ἡ ἒκδοση τοῦ ΣΤ’ τόμου τῆς ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδας τῆς Ἑστίας τό 2006 ἀποτελεῖ ὁλόθυμο ἀφιέρωμα στήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο ἀπό μέρους τῶν ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν του, Μελῶν τῆς Ἑστίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως δεκαπενταετίας ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς του στόν εὐκλεῆ καί ἱστορικό Θρόνο τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ὁ τιμητικός Τόμος στίς 713 σελίδες του περιλαμβάνει 26 ἐπιστημονικές ἐργασίες ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ἐξαιρετικοῦ θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος, πολλές τῶν ὁποίων συνδέονται μέ ἱστορικοῦ χαρακτήρα πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στό πλαίσιο τῶν διορθοδόξων διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν διαλόγων. Ἡ ποικίλη, κατά τά ἂλλα, θεολογική ὓλη τοῦ Τόμου δίνει τό στίγμα τῆς θεολογικῆς Παράδοσης τῆς Σχολῆς ὡς θεολογικοῦ ἐπιτελείου σέ πλήρη ἑτοιμότητα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν προκλήσεων τοῦ σύγχρονου κόσμου, ἒτσι ὃπως ἂλλωστε καταγράφεται ἀπό τίς ἐντυπωσιακές καί ἱστορικοῦ χαρακτήρα πρωτοβουλίες τοῦ Προκαθημένου τῆς πρωτόθρονης Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδοξίας.


Ε' Τόμος

Ε' Τόμος

Πεντηκονταετηρίς Εστίας Θεολόγων Χάλκης

Μετά ἀπό μία τριετία, τό 2002 , ἐκδίδεται ὁ Ε’ πανηγυρικός τόμος τῆς ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως πενήντα χρόνων (1952-2002) ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Χαλκίτιδος Ἀδελφότητας.

Ἡ ἀνωτέρω ἐπέτειος καταγράφεται στίς σελίδες τοῦ ἀνωτέρω Τόμου ὡς ἀπολογισμός μιᾶς δυσχεροῦς πορείας τῶν τέκνων τῆς κοινῆς πνευματικῆς Τροφοῦ Σχολῆς, τά ὁποῖα κλήθηκαν νά κρατήσουν τή θεολογική σκυτάλη αὐτῆς κατά τήν πολυετῆ περίοδον τῆς ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας της.

Ἡ πλούσια θεολογική ὓλη τοῦ Τόμου διακρίνεται γιά τήν εὐαισθησία τῶν συγγραφέων στίς σύγχρονες προκλήσεις τοῦ πολυεπίπεδου γίγνεσθαι τῶν λαῶν καί γιά τήν ἑτοιμότητα τῶν ἀποφοίτων τῆς Χαλκίτιδος Σχολῆς νά καταθέσουν τήν Ὀρθόδοξη μαρτυρία τῆς Τροφοῦ των στά σύγχρονα δρώμενα τῆς διεθνοῦς χριστεπωνύμου Κοινότητας, ἀλλά καί τοῦ Διαθρησκειακοῦ διαλόγου.


Δ' Τόμος

Δ' Τόμος

Μνήμη Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Μαξίμου Σχολάρχου Ἱ. Θεολογικῆς Σχολής Χάλκης (1919-1991)

Ἡ Ἑστία συνεχίζουσα τήν ἐκδοτική της παράδοση, ἐκδίδει το 1997 τόν Δ’ κατά σειρά τόμο τοῦ ἐπιστημονκοῦ περιοδικοῦ αὐτῆς, τόν ὁποῖο ἀφιερώνει στή μνήμη τοῦ Σχολάρχου, Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Μαξίμου, σέ εὐγνώμονα ἀντίδοση τῆς προσφορᾶς του καί ὡς αἰώνιο μνημόσυνο τῶν μαθητῶν του. Ὁ ἐξ ἑπτακοσίων δεκαπέντε σελίδων συλλογικός τόμος περιλαμβάνει συνολικά 37 ἐπιστη μονικές ἐργασίες ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ποικίλου θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος. Οἱ ἐν λόγῳ ἐργασίες, ἀποτελοῦν συμβολή στήν προσέγγιση τοῦ σύγχρονου θεολογικοῦ προβληματισμοῦ, τόν ἀπό τήν προοπτική τοῦ πνεύματος τοῦ πατερικοῦ στοχασμοῦ.


Γ' Τόμος

Γ' Τόμος

Ἑκατονπεντηκονταετηρίς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολής Χάλκης

Tό 1994 ἡ Θεολογική Σχολή Χάλκης συμπλήρωσε 150 ἒτη ἀπό τήν ἳδρυση της, τό 1844, γεγονός το ὁποῖο ἑωρτάσθηκε με ἐξαιρετική λαμπρότητα στό «Λόφο τῆς ’Ελπίδος», μέ τή συμμετοχή Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν και ἀντιπροσώπων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλικανικῆς και τῆς Προτεσταντικῆς Εκκλησίας, διεθνῶν χριστιανικῶν Ὀργανισμῶν καί τοῦ πολιτικοῦ κόσμου.

Με τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ αὐτοῦ ἡ Ἑστία ἐξέδωσε ὀγκώδη ἐπιστημονικό ἀναμνηστικό τόμο, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει ἐργασίες τῶν ἀποφοίτων τῆς διαδρομή τῆς Σχολῆς ὡς πνευματικοῦ φυτωρίου γιά τή στελέχωση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τήν ἐπιστημονική προσφορά της στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς πνευματικού ἐπιτελείου αὐτῆς, πρός ἀντιμετώπιση τῶν σύγχρονων ἀναγκῶν καί προβλημάτων τοῦ χριστεπωνύμου Λαοῦ καί τή συμβολή της στήν προαγωγή τῆς ἱερῆς ἐπιστήμης τῆς Θεολογίας.


Β' Τόμος

Β' Τόμος

Τό 1991 ἐκδίδεται ὁ Β΄ τόμος τοῦ περιοδικοῦ «Ἐπιστημονική Παρουσία Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης», ὁ ὁποῖος καλύπτει και αὐτός ἓνα εὐρύ φᾶσμα θεολογικῶν θεμάτων, γραμμένων σέ τρεῖς γλῶσσες: Ἑλληνικά, Ἀγγλικά καί Γερμανικά.

Ὁ τόμος αὐτός εἶναι ἀφιερωμένος στούς Σχολάρχας καί Καθηγητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, οἱ ὁποῖοι μέ τόν ζῆλο, τήν ἀφοσίωση καί τήν πίστη τους, σέ κρίσιμες περιόδους, στήριξαν τήν εὒρυθμη λειτουργία τῆς Σχολῆς καί συνέβαλαν στήν ὑπέρβαση τῶν ἀντιξοοτήτων, τις ὁποῖες ἀντιμετώπισε. Ἐπίσης, μέ τήν προσφορά τους στά Θεολογικά Γράμματα συνέβαλαν στήν προαγωγή τοῦ κύρους καί τή θεολογική μαρτυρία τῆς Σχολῆς στό χριστιανικό κόσμο, καθώς καί στή διεθνῆ ἀναγνώρισή της ὡς τοῦ ἐπίσημου ἐπιστημονικοῦ θεσμικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


Α' Τόμος

Α' Τόμος

Ἀφιέρωμα εἰς τον Σεβ. Γέροντα Ἀρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ἰάκωβον

Τό 1987 ἐκδόθηκε ὁ Α΄ συλλογικός τόμος ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει ἀξιόλογες ἐπιστημονικές ἐργασίες, ἀναφερόμενες σέ ἓνα εὐρύ φᾶσμα γνωστικών ἀντικειμένων τῆς Θεολογικῆς ἐπιστήμης.

Ὁ ἐν λόγῳ τόμος εἶναι ἀφιερωμένος στόν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Αμερικής Ἰάκωβο, γιά τήν πολυσχιδῆ διακονία του καί προσφοράν του εἰς την Ὀρθόδοξον Εκκλησίαν, και διά την ὁλόθυμον στήριξιν, ἠθικήν και ὑλικήν, τῆς Ἑστίας ἡμῶν. Εἶναι ὁ πρῶτος τόμος τῆς σειρᾶς τοῦ περιοδικοῦ «Ἐπιστημονική Παρουσία Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης».


Επετηρίς Εστίας Θεολόγων Χάλκης

Επετηρίς Εστίας Θεολόγων Χάλκης

Τό 1980 τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἑστίας προῆλθε στην ἀπόφαση τῆς ἐκδόσεως εἰδικοῦ τόμου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως εἰκοσιποενταετίας ἀπό τήν ἳδρυσή της.

Ἀπεκάλεσε τόν τόμο «Ἐπετηρίδα», μέ σκοπό τή δηλοποίηση τῶν στόχων στους ὁποίους ἀπέβλεπε, ἢτοι: α) τήν ἀναγραφή γεγονότων, β) τήν ἀπότιση τιμῆς σέ πρόσωπα πού παρῆλθαν, γ) τήν προσφορά μερικῶν δειγμάτων τῆς συνεχιζόμενης ἐπιστημονικῆς καί ἂλλης πνευματικῆς δραστηριότητας τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, δ) τή διατήρηση στήν ἐπικαιρότητα τοῦ θέματος τῆς συνεχιζόμενης δοκιμασίας τῆς Σχολῆς καί ε) τήν καταγραφή και τήν προβολή τοῦ ὑπεραιωνόβιου ἒργου καί τῆς καθόλου προσφορᾶς τῆς Σχολῆς στήν Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθοδοξία.