Επετηρίς Εστίας Θεολόγων Χάλκης

Τό 1980 τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἑστίας προῆλθε στην ἀπόφαση τῆς ἐκδόσεως εἰδικοῦ τόμου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως εἰκοσιποενταετίας ἀπό τήν ἳδρυσή της.

Ἀπεκάλεσε τόν τόμο «Ἐπετηρίδα», μέ σκοπό τή δηλοποίηση τῶν στόχων στους ὁποίους ἀπέβλεπε, ἢτοι: α) τήν ἀναγραφή γεγονότων, β) τήν ἀπότιση τιμῆς σέ πρόσωπα πού παρῆλθαν, γ) τήν προσφορά μερικῶν δειγμάτων τῆς συνεχιζόμενης ἐπιστημονικῆς καί ἂλλης πνευματικῆς δραστηριότητας τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, δ) τή διατήρηση στήν ἐπικαιρότητα τοῦ θέματος τῆς συνεχιζόμενης δοκιμασίας τῆς Σχολῆς καί ε) τήν καταγραφή και τήν προβολή τοῦ ὑπεραιωνόβιου ἒργου καί τῆς καθόλου προσφορᾶς τῆς Σχολῆς στήν Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθοδοξία.