Β' Τόμος

Β' Τόμος

Τό 1991 ἐκδίδεται ὁ Β΄ τόμος τοῦ περιοδικοῦ «Ἐπιστημονική Παρουσία Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης», ὁ ὁποῖος καλύπτει και αὐτός ἓνα εὐρύ φᾶσμα θεολογικῶν θεμάτων, γραμμένων σέ τρεῖς γλῶσσες: Ἑλληνικά, Ἀγγλικά καί Γερμανικά.

Ὁ τόμος αὐτός εἶναι ἀφιερωμένος στούς Σχολάρχας καί Καθηγητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, οἱ ὁποῖοι μέ τόν ζῆλο, τήν ἀφοσίωση καί τήν πίστη τους, σέ κρίσιμες περιόδους, στήριξαν τήν εὒρυθμη λειτουργία τῆς Σχολῆς καί συνέβαλαν στήν ὑπέρβαση τῶν ἀντιξοοτήτων, τις ὁποῖες ἀντιμετώπισε. Ἐπίσης, μέ τήν προσφορά τους στά Θεολογικά Γράμματα συνέβαλαν στήν προαγωγή τοῦ κύρους καί τή θεολογική μαρτυρία τῆς Σχολῆς στό χριστιανικό κόσμο, καθώς καί στή διεθνῆ ἀναγνώρισή της ὡς τοῦ ἐπίσημου ἐπιστημονικοῦ θεσμικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.