Ε' Τόμος

Ε' Τόμος

Πεντηκονταετηρίς Εστίας Θεολόγων Χάλκης

Μετά ἀπό μία τριετία, τό 2002 , ἐκδίδεται ὁ Ε’ πανηγυρικός τόμος τῆς ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως πενήντα χρόνων (1952-2002) ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Χαλκίτιδος Ἀδελφότητας.

Ἡ ἀνωτέρω ἐπέτειος καταγράφεται στίς σελίδες τοῦ ἀνωτέρω Τόμου ὡς ἀπολογισμός μιᾶς δυσχεροῦς πορείας τῶν τέκνων τῆς κοινῆς πνευματικῆς Τροφοῦ Σχολῆς, τά ὁποῖα κλήθηκαν νά κρατήσουν τή θεολογική σκυτάλη αὐτῆς κατά τήν πολυετῆ περίοδον τῆς ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας της.

Ἡ πλούσια θεολογική ὓλη τοῦ Τόμου διακρίνεται γιά τήν εὐαισθησία τῶν συγγραφέων στίς σύγχρονες προκλήσεις τοῦ πολυεπίπεδου γίγνεσθαι τῶν λαῶν καί γιά τήν ἑτοιμότητα τῶν ἀποφοίτων τῆς Χαλκίτιδος Σχολῆς νά καταθέσουν τήν Ὀρθόδοξη μαρτυρία τῆς Τροφοῦ των στά σύγχρονα δρώμενα τῆς διεθνοῦς χριστεπωνύμου Κοινότητας, ἀλλά καί τοῦ Διαθρησκειακοῦ διαλόγου.