Ομιλία Πατριάρχου στη Συναυλία Τούρκων και Ελλήνων Καλλιτεχνών στη Σχολή

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΗι Ι. ΜΟΝΗι ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
(Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013)

Μακαριώτατε Πατριάρχα Βουλγαρίας κύριε Νεόφυτε,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι,
Ἐντιμότατοι κύριοι Γενικοὶ Πρόξενοι,
Μουσικολογιώτατοι καλλιτέχναι καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μὲ πολλὴν χαρὰν καὶ τιμὴν ὑποδεχόμεθα κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν εἰς τὸν Λόφον αὐτὸν τῆς Ἐλπίδος καὶ εἰς τοὺς κήπους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, εἰς τὴν διοργανουμένην ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας συναυλίαν ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας, τόν Μακ. Πατριάρχην Βουλγαρίας κύριον Νεόφυτον, τὸν πραγματοποιοῦντα κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς τὴν εἰρηνικὴν ἐπίσκεψίν του πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τὸν διακρινόμενον καὶ διὰ τὴν μουσικὴν αὐτοῦ κατάρτισιν καὶ καλλιφωνίαν. Ταὐτοχρόνως, καλωσορίζομεν ὅλους τοὺς ὑψηλοὺς καὶ ἐκλεκτοὺς προσκεκλημένους, καὶ πάντας τοὺς ἀνταποκριθέντας εἰς τὴν πρόσκλησίν μας, ἤτοι τὴν προσφιλεστάτην Ὁμογένειαν καὶ τοὺς ἐντιμοτάτους φίλους τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, οἱ ὁποῖοι ἀνῆλθον εἰς τὸν Λόφον τοῦτον διὰ νὰ εὐφρανθοῦν ἀκούοντες τὴν ἀποψινὴν συναυλίαν.

Εἰς τὸ ἤρεμον καὶ γαλήνιον τοῦτο φυσικὸν περιβάλλον, τὸ ὁποῖον ποικίλλουν διὰ τῶν γλυκυτάτων ἤχων καὶ τῶν μελωδικῶν αὐτῶν φωνῶν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ἐκφράζοντα μετὰ πάντων ἡμῶν τὴν ἐλπίδα διὰ τὴν ἀναγέννησίν του, ἠκούσθησαν κατὰ τὴν ἑσπέραν ταύτην οἱ ἐναρμόνιοι ἦχοι τῶν ἐκλεκτῶν καλλιτεχνῶν καὶ μουσικῶν, Ἑλλήνων καὶ Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ἥνωσαν τὰς φωνὰς καὶ τὴν δεξιοτεχνίαν αὐτῶν, διὰ νὰ μεταφέρουν μὲ αὐτὰς εἰκόνας καὶ χρώματα, συναισθήματα καὶ συγκινήσεις, πόθους καὶ ἀγωνίας, ἐλπίδας καὶ προσδοκίας. Ἡνώθησαν, διὰ νὰ στείλωμεν ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ ἐδῶ, ἀπὸ τὸν λόφον τῆς Ἐλπίδος, μὲ τὸ φῶς τῆς προχθεσινῆς πανσελήνου, τὸ μήνυμα τῆς ἐλπίδος εἰς τὸν κόσμον, ὁ ὁποῖος ἀγωνιᾷ διὰ τοὺς πολέμους καὶ τὰς ἀκοὰς πολέμων, διὰ τὰς συγκρούσεις καὶ τὰς ἀντιπαραθέσεις ἐθνῶν καὶ ἰδεολογιῶν, διὰ τὴν ἀνεξέλεγκτον αὔξησιν τῆς βίας καὶ τῆς καταπιέσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν. Ἡνώθησαν οἱ καλλιτέχναι μας, διὰ νὰ στείλωμεν ἀπὸ κοινοῦ πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τὸ μήνυμα ὅτι μόνον τρόπον καὶ μόνον μέσον διὰ τὴν εὐτυχίαν καὶ τὴν εὐημερίαν τοῦ κόσμου, ἀποτελεῖ ἡ συνεννόησις καὶ ἡ συνεργασία τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν, ἐν πνεύματι καὶ διαθέσει ἀλληλοκατανοήσεως καὶ καταλλαγῆς, ἐν πνεύματι ἀγάπης καὶ διαλόγου καλῆς θελήσεως. Διὰ νὰ στείλωμεν ἐντεῦθεν τὸ μήνυμα, ὅτι ἡ συνύπαρξις τῶν διαφορετικῶν δὲν εἶναι ἁπλῶς δυνατὴ ἀλλὰ καὶ ἀναγκαία, διὰ τὸ κοινὸν συμφέρον. Αἱ προσπάθειαι ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν δι᾽ ἐμφυλίων συγκρούσεων καὶ πολέμων εἰς τὸ ὄνομα τῆς θρησκείας, διὰ διωγμῶν καὶ ἐθνοκαθάρσεων, ἀποτυγχάνουν καὶ θὰ ἀποτυγχά-νουν πάντοτε, καθιστῶσαι τοὺς ἀνθρώπους περισσότερον δυστυχεῖς.

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀγωνίζεται πάσῃ δυνάμει διὰ τὴν ἐμπέδωσιν τῆς καταλλαγῆς καὶ τῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ἰδιαιτέρως τῶν γειτόνων λαῶν, καλλιεργεῖ αὐτὴν διὰ τῶν διαχριστιανικῶν καὶ διαθρησκειακῶν διαλόγων, καὶ χαιρετίζει ὁλοθύμως πᾶσαν προσπάθειαν, ὁθενδήποτε προερχομένην καὶ συμβάλλουσαν εἰς τὸν αὐτὸν σκοπόν.

Ἐν τῷ πλαισίῳ τούτῳ ὠργάνωσε καὶ τὴν παροῦσαν μουσικὴν ἐκδήλωσιν, τὴν κατακλείουσαν τὴν πραγματοποιηθεῖ-σαν Ἡμερίδα μὲ τίτλον «Ἕνα πολιτιστικὸ ταξίδι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Τουρκία», μὲ σκοπὸν τὴν ἀνάδειξιν τῆς σχέσεως τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς τουρκικῆς μουσικῆς, θύραθεν καὶ ἐκκλησιαστικῆς, εἰς τὴν ὁποίαν συμμετέσχον διακεκριμένοι μουσικολόγοι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν χωρῶν. Τοὺς συγχαίρομεν ἐξ ὅλης καρδίας.

Εὐχαριστοῦμεν ὁλοθύμως ἅπαντας τοὺς διακεκριμένους καλλιτέχνας, ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐντεῦθεν, τοὺς σολίστας, τοὺς μουσικοὺς μέλη τῶν δύο Ὀρχηστρῶν, καὶ πάντας τοὺς εὐγενῶς συμμετέχοντας καὶ ἐργασθέντας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς συναυλίας ταύτης, τῆς ἐκφραζούσης τὴν ἁρμονίαν τῆς συνεργασίας καὶ τῆς φιλίας μεταξὺ τῶν δύο λαῶν, ἡ ὁποία εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὅπως ἐπεκταθῇ εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς καὶ τὰς ἐκφάνσεις τοῦ δημοσίου βίου, ἐπ᾽ ἀγαθῷ ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν.


Our News