Κανονισμός

Κανονισμός Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης

ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ 1953

ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 26

Τ. Δ.
ΎπουργεῖονἘθνικῆς Παιδείας
Ἀνώτατον Ἐκπαιδευτικῶν Συμβούλιον
Ἀριθμός : 2
Ἀριθμός ἀποφάσεως : 151
Χρονολογία ἀποφάσεως : 25 Σεπτ. 1951

Κανονισμός Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης

Ἵδρυσις

Ἄρθρον 1

Ἡ ἐν Χάλκη Ἱερά Θεολογική Σχολή σκοπόν ἔχει τόν καταρτισμόν τῶν μελλόντων ἵνα εἰσέλθωσιν εἰς τάς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

Ἄρθρον 2

Τήν ἐπίσημον ἱδρυτείαν τῆς Σχολῆς ἐκπληροῖ πρόσωπον ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῶν ἐνταῦθα Μητροπολιτῶν ἐκλεγόμενον καί ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας κατά τήν τάξιν ἐγκρινόμενον.

Ἄρθρον 3

Ἡ Σχολή ἀπαρτίζεται ἐκ τριταξίου Λυκειακοῦ Τμήματος καί ἐκ τετραταξίου Εἰδικοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος.

Οἱ ἀποφοιτῶντες ἐκ τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος λογίζονται λαβόντες μόρφωσιν ἑνός τουλάχιστον πρός τήν δαδομένην ὑπό Σχολῶν Εἰδικότητος, παρεχουσῶν μόρφωσιν ἑνός τουλάχιστον ἐπί πλέον ἔτους ὑπέρ τήν Λυκειακήν.Εἰς ἀμφότερα τά τμήματα ἡ μόρφωσις παρέχεται δωρεάν, εἶναι δέ ἀμφότερα ἐσωτερικά.

Ἄρθρον 4

Τό Εἰδικόν Θεολογικόν Τμῆμα τῆς Σχολῆς καί τό Λυκειακόν Τμῆμα αὐτῆς διευθύνονται ὑπό ἰδιαιτέρων ὑπευθύνων Διευθυντῶν.

Ὁ ὑπεύθυνος Διευθυντής τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος ταυτο χρόνως εἶναι ἀμέσως ὑπεύθυνος καί διά τήν διοίκησιν τοῦ Λυκειακοῦ Τμήματος.

Ἄρθρον 5

Ἡ διοίκησις, ἡ ἀγωγή, ἡ διδασκαλία καί ἡ πειθαρχία τοῦ Λυκειακοῦ Τμήματος τῆς Σχολῆς διεξάγονται, ἀνεξαρτήτως τῶν εἰς τήν διοίκησιν τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος ἀφορωσῶν δια-τάξεων, κατά τάς διατάξεις τοῦ κοινοῦ διά τά Ρωμαίϊκα Ἠμιγυ- μνάσια καί Λύκεια Κανονισμοῦ.

Ἐν τῷ Λυκειακῷ Τμήματι, ἐκτός τῶν Ἑλληνικῶν καί τῶν Θρησκευτικῶν, τῶν ὁποίων αἱ ὧραι διδασκαλίας διαφόρως κα- θωρίσθησαν ἐν τῷ συνημμένφ τῷ παρόντι Κανονισμῷ ὡριαίῳ Προγράμματι, πάντα τά λοιπά μαθήματα διδάσκονται κατά τό ἐν τοῖς Ρωμαιϊκοῖς Λυκείοις ἐφαρμοζόμενον ἑβδομαδιαϊον ὡριαῖον πρόγραμμα.

Ἄρθρον 6

Ἐν τῷ Θεολογικῷ Τμήματι τά μαθήματα διδάσκονται κατά τά συνημμένα τῷ παρόντι Κανονισμῷ Ἀναλυτικόν καί ἑβδομαδιαῖον ὡριαῖον Προγράμματα.

Τά κατά τήν διοίκησιν, αγωγήν καί διδασκαλίαν τοῦ θεολογικοῦ Τμήματος

Καθήκοντα τοῦ Σχολάρχου

Ἄρθρον 7

Ὁ Σχολάρχης εἶναι κατά πρῶτον λόγον ὑπεύθυνος διά τήν ἐν ἁρμονίᾳ πρός τόν ὑπό τοῦ Ὑπουργείου κεκριμένον Κανονισμόν καί τό πρόγραμμα ἀπρόσκοπτον διεξαγωγήν τῆς διοικήσεως, ἀγωγῆς καί διδασκαλίας ἐν τῇ Σχολῇ, πρός δέ καί διά τήν κράτησιν, κατά τά ἐν ταῖς ἐπισήμοις Σχολαῖς πρότυπα, τῶν ἀναγκαιούντων μητρώων, βιβλίων, πινάκων καί φακέλλων.

Ἄρθρον 8

Ὁ Σχολάρχης ἐκλέγει, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ περί τῶν Ἰδιωτικῶν Σχολῶν Κανονισμοῦ, καί κατά τήν τάξιν ὑποδεικνύει τῇ Νομαρχίᾳ τούς Καθηγητᾶς καί ὑπαλλήλους, εἰς οὕς πρόκειται ἵνα ἀνατεθῶσι καθήκοντα ἐν τῇ Σχολῇ.

Ἄρθρον 9

Ὁ Σχολάρχης, ἐάν εὑρεθῇ εἰς τήν ἀνάγκην ἀπολύσεως οἰουδήτινος τῶν Καθηγητῶν καί ὑπαλλήλων ἐκ τῶν καθηκόν- των αὐτοῦ, γνωρίζει τοῦτο τῇ Νομαρχίᾳ ὁμοῦ μετά τοῦ σχετικοῦ αἰτιολογικοῦ.

Ἄρθρον 10

Ὁ Σχολάρχης ὑποβάλλει εἰς διπλοῦν τῇ Νομαρχίᾳ πρός ἔγκρισιν ἐν τέλει μέν τοῦ σχολικοῦ ἔτους καί ἐντός τοῦ πρώτου μετά τάς ἐπί Διπλώματι ἐξετάσεις μηνός τό Βίβλίον τῶν Διπλωμάτων, ἐντός δέ τοῦ πρώτου μηνός τοῦ σχολικοῦ ἔτους τά τοῦ λήξαντος σχολικοῦ ἔτους Βιβλία προβιβασμοῦ τῶν μαθητῶν. Διά τόν ἀκριβῆ καί σύμφωνον πρός τάς ἐγγρα- φάς τῶν οἰκείων Μητρώων καταρτισμόν τῶν βιβλίων τούτων ὑπεύθυνος εἶναι ὁ Σχολάρχης (τά ἐν τοῖς βιβλίοις τούτοις στοι- χεῖα ἐρείδονται ἐπί τῶν ἀπό μέρους τῶν οἰκείων Καθηγητῶν καί τῶν Ἐξεταστικῶν Ἐπιτροπῶν δοθέντων τῇ Διευθύνσει τῆς Σχολῆς ἐνυπογράφων βαθμολογίων.

Ἄρθρον 11

Ό Σχολάρχης ἐγκαίρως γνωρίζει τῇ Νομαρχίᾳ ποῖα ἐκ τῶν μαθημάτων σχολάζουσιν ἕνεκα ἀποχωρήσεως ἤ μεταθέσεως ἤ στρατολογίας ἤ ἀσθενείας τοῦ οἰκείου Καθηγητοῦ.

Ἄρθρον 12

Ὁ Σχολάρχης καταρτίζει ἐγκαίρως τά καθ' ὡρισμἐνας ἡμε- ρομηνίας ἀποστελλόμενα ταῖς οἰκείαις Ἀρχαῖς ἔγγραφα, ἐκθέσεις καί στατιστικά στοιχεῖα.

Ἄρθρον 13

Ἐν περιπτώσει ἐκτάκτων περιστατικῶν, σχετιζομένων πρός τήν Σχολήν, ὁ Σχολάρχης, παρευθύς καί δίχα ἀναμονῆς τοῦ πορί- σματός τῆς. σχετικῆς ἐρεύνης, πληροφορεῖ περί τούτων τήν Νο- μαρχίαν.

Ἄρθρον 14

Ὁ Σχολάρχης κέκτηται ἁρμοδιότητα παροχῆς ἀδείας μιᾶς ἡμέρας τῷ λόγω θανάτου ἑνός τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἤ λόγῳ βαρείας ἀσθενείας, ἤ λόγῳ ἄλλης σοβαρωτάτης αἰτίας ἐξηκριβωμένως μή δυναμένφ ὅπως προσέλθῃ εἰς τό καθῆκον αὐτοῦ καθηγητῇ, ὑπό τόν ὅρο ὅμως ὅπως αἱ ἡμερήσιαι αὕται ἄδειαι μή ὑπερβῶσι τάς τρεῖς καθ' ὅλον τό σχολικόν ἔτος. Ἐν περιπτώσει καθ' ἥν αἱ προσαγόμεναι παρά τῶν καθηγητῶν διά τάς ἀπουσίας αὐτῶν δικαιολογίαι δέν γίνονται ἀπό μέρους τῆς Σχολῆς ἀποδεκταί, αἱ εἰς τάς ἡμέρας ἀπουσίας ἀναλογοῦσαι ἀπο- λαυαί αὐτῶν περικόπτονται. Ἐν ῇ δέ περιπτώσει αἱ ἀδικαι ολό- γητοι ἀπουσίαι ὑπερβῶσι τάς τρεῖς ἡμέρας, τό πρᾶγμα ἀναφέρε ται τῇ Νομαρχίᾳ.

Ἄρθρον 15

Ὁ Σχολάρχης, τακτικῶς παρακολουθῶν τάς παραδόσεις τῶν καθηγητῶν, ἐποπτεύει τήν πορείαν τοῦ ἔργου καί τήν ἀκριβῆ ἤ μή ἐφαρμογήν τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος.

Ἄρθρον 16

Τόν Σχολάρχην, ἀπουσιάζοντα ἐκ τῆς Σχολῆς ἀναπληροϊ εἷς τῶν καθηγητῶν, ὑπ' αὐτοῦ ἐκλεγόμενος.

Διοικητικοί ὑπάλληλοι

Ἄρθρον 17

Ἡ Σχολή ἔχει ἕνα ἐπιμελητήν, ἕνα γραμματέα καί λογιστήν καί ἕνα οἰκονόμον.

Ὁ ἐπιμελητης ἐργάζεται κατά τάς παρά τοῦ Σχολάρχου λαμβανομένας ὁδηγίας.

Ὁ γραμματεύς καί λογιστῆς διεξάγει τάς λογιστικᾶς καί γραφικάς ἐργασίας τῆς Σχολῆς, ὁμοῦ δέ μετά τοῦ Βιβλίου τῶν Προσόδων καί Δαπανῶν, τηρεῖ τακτικῶς τό Πρωτόκολλόν τῶν εἰς τήν Σχολήν εἰσερχομένων καί ἐξερχομένων ἐγγράφων καί τά Μητρῶα τῶν ὑπαλλήλων, τῶν καθηγητῶν καί τοῦ προσωπικοῦ, φυλάττων τά σχετικά πιστοποιητικά ἐν εἰδικοῖς φακέλλοις.

Ὁ οἰκονόμος παρακολουθεῖ, κατά τάς παρά τοῦ Σχολάρχου λαμβανομένας ὁδηγίας, τήν ἐσωτερικήν ὑπηρεσίαν τῆς Σχολῆς καί κρατεῖ τό Βιβλίον τῆς ἐπιπλοσκευῆς τῆς Σχολῆς καί τόν λογαριασμόν τῶν εἰς τήν ἀποθήκην αὐτῆς εἰσερχομένων καί ἐξερχόμενων τροφίμων.

Βιβλιοθήκη τῆς Σχολῆς

Ἄρθρον 18

Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Σχολῆς διευθύνεται ὑπό Ἐπιτροπῆς ἐκ μαθητῶν ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τοῦ Σχολάρχου.

Ὁ τρόπος τῆς χρησιμοποιήσεως τῆς Βιβλιοθήκης καθορί- ζεται δι’εἰδικοῦ Κανονισμοῦ, καταρτιζομένου ὑπό τοῦ Καθη- γητικοῦ Συλλόγου.

Ἄρθρον 19

Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ὕπαρξις ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Σχολῆς ἡ εἰς χείρας τῶν μαθητῶν ὡς διδακτικῶν εἴτε ὡς βοηθητικῶν κειμένων, συγγραμμάτων στρεφομένων κατά τῆς Τουρκικῆς Πατρίδος, τοῦ Τουρκικοῦ Ἔθνους καί τοῦ καθεστῶτος αὐτοῦ, ἤ ἐμπνεόντων ἰδεολογίας ἀντικειμένας εἰς τό Τουρκικόν καθεστώς καί τάς μεταρρυθμίσεις αὐτοῦ, ἤ παρεχόντων ἐσφαλ- μένας πληροφορίας περί τῆς Τουρκίας καί τῶν Τούρκων, ἤ ἀνηθίκων. Ἐπί τοῦ προκειμένου ἀμέσως ὑπεύθυνος εἶναι ὁ Σχολάρχης.

Ὁ ἰατρός τῆς Σχολῆς καί ἡ ὑγειονομική ὑπηρεσία αὐτῆς

Ἄρθρον 20

Ὅ Ἰατρός τῆς Σχολῆς:

 • Ἐν ἀρχῇ ἑκάστου σχολικοῦ ἔτους, ἐξεταζών τούς εἰς τήν Σχολήν πρός ἐγγραφήν προσερχομένους μαθητάς καί διαπιστῶν τήν ὕπαρξιν ἤ μή ὑγιεινῆς τίνος ἀνωμαλίας, παρακωλυούσης τήν φοίτησιν αὐτῶν, ὑποβάλλει τήν ἐπί τῆς ὑγιεινῆς τούτων καταστάσεως ἔκθεσιν αὐτοῦ τῷ Σχολάρχῃ.
 • Καθ' ἕκαστον μήνα, ὑποβάλλων πάντας τούς μαθητάς ἕνα πρός ἕνα εἰς ἰατρικήν ἐξέτασιν, καταγράφει ἐν τῷ Δελτίῳ ὑγείας ἑκάστου τά πορίσματα τῆς ἐξετάσεως, ὁμοῦ μετά τοῦ βάρους καί τοῦ ὕψους αὐτῶν. Διαχωρίζων δέ τούς μαθητάς, ὧν ἡ ὑγιεινή κατάστασις ἐπιβάλλει τήν ἀνάγκην ἰδιαιτέρας περι- θάλψεως, ὁρίζει τήν δοθησομένην αὐτοϊς ἐνισχυτικήν τροφήν καί τά ἀναγκαιούντα φάρμακα καί ὑποβάλλει κατάλογον τούτων τῷ Σχολάρχῃ. Τήν ὑγιεινήν κατάστασιν τῶν τοιούτων μαθητῶν ἐλέγχει συχνάκις.
 • Προσερχόμενος καθ' ἕκαστην εἰς τήν Σχολήν κατά τήν τεταγμένην ὑπό τοῦ Σχολάρχου ὥραν, ἐξεταζει τούς ὑπό τῆς Σχολαρχίας πρός ἰατρικήν ἐξέτασιν παραπεμφθέντας καθηγητάς, ὑπαλλήλους, μαθητάς καί προσωπικόν καθόλου καί, καταχωρίζων τήν κατάστασιν ἑνός ἑκάστου αὐτῶν ἐν ἐπί τούτῳ βιβλίῳ, λαμβάνει δι' ἕκαστον τά ἐπιβαλλόμενα ὑγειονομικά μέτρα. Ἐν ἀνάγκῃ, ὑποδεικνυομένῃ ὑπό τοῦ Σχολάρχου, ἐξετάζει τούς καθηγητάς καί ὑπαλλήλους κατ' οἶκον.
 • Διευθύνει τό Νοσοκομεῖον καί τό Φαρμακεῖον τῆς Σχολῆς καί νοσηλεύει τούς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ κλινήρεις ἀσθενεῖς, ἐξασφαλίζει δέ τήν ὕπαρξιν πάντοτε ἐν τῇ Σχολῇ τῶν ἀναγκαιούντων φαρμάκων.
 • Καταγράφει τακτικῶς ἐν τῷ Βιβλίῳ τοῦ Νοσοκομείου τό εἶδος τῆς ἀσθενείας τῶν ἀσθενούντων μαθητῶν, τήν διάρκειαν αὐτῆς, τά πρός θεραπείαν λαμβανόμενα μέτρα, καί πληροφορεῖ περί πάντων τόν Σχολάρχην. Καταγράφει ἐπίσης κατ' αὔξοντα ἀριθμόν ἐν τῷ Βιβλίῳ τῶν συνταγῶν τό περιεχόμενον τῶν διά τούς ἀσθενεῖς ἐκδιδομένων συνταγῶν.
 • Τούς ἐλαφρῶς ἀσθενούντας νοσηλεύει ἐν τῷ Νοσοκο- μείῳ τῆς Σχολῆς. Ὡς πρός δέ τούς ἔχοντας ἀνάγκην μακράς θερα- πείας καί τούς προσβληθέντας ὑπό μολυσματικῶν καί ὑψηλοῦ πυρετοῦ ἀσθενειῶν, τούτων ἐξασφαλίζει τήν ἀποστολήν παρά τοῖς κηδεμόσιν αὐτῶν ἤ τήν εἰσαγωγήν ἐν νοσοκομείω, καί ἐν ἀνάγκῃ ἐν ἀναρρωτηρίῳ ἤ φθυσιατρείῳ.
 • Πληροφορεῖ ἄνευ ἀναβολῆς τόν Κυβερνητικόν ἤ τόν Δημαρχιακόν ἰατρόν περί τῶν ἐκ τῶν μαθητῶν ἤ τοῦ προσωπικοῦ καθόλου προσβληθέντων ὡς ἀνωτέρω ὑπό νόσων μολυσματικῶν.
 • Ἐπιβλέπει τήν ἁγνότητα καί τήν καθαριότητα τῶν ἐν τῇ Σχολῇ εἰς βρῶσιν καί πόσιν προωρισμένων εἰδῶν. Γνωματεύει ἐπί τοῦ καταρτιζομένου διαιτολογίου. Τακτικῶς δέ παρακολουθεῖ ἐάν τά ἐδέσματα παρασκευάζωνται καλῶς καί ἡ νά εἶναι εὔγευστα.
 • Ἐπιθεωρῶν τακτικῶς τάς παραδόσεις, τήν τράπεζαν, τούς κοιτώνας, τά ἀναπαυτήρια καί τά λοιπά τμήματα τῆς Σχολῆς, κοινοποιεῖ ἐγγράφως τῷ Σχολάρχῃ τά παρ' αὐτοῦ ἀπαραίτητα κρινόμενα ὑγειονομικά μέτρα.
 • Ἐξετάζων τά προσληφθησόμενα εἰς τήν Σχολήν πρόσωπα τῆς ὑπηρεσίας, ἐκδίδει τά πιστοποιητικά ὑγείας αὐτῶν.
 • Δίδει διαλέξεις ἐπί τῇ βάσει σχεδιαγράμματος, θεωρου- μένου ὑπό τοῦ Σχολάρχου, πρός πλουτισμόν τῶν ἐπί τῆς ὑγιεινῆς γνώσεων τῶν μαθητῶν.

Ἄρθρον 21

Ἡ εἰς τήν Σχολήν ἐκ νέου φοίτησις μαθητοῦ, ἀπαλλαγέντος ἐκ μολυσματικῆς νόσου, ἐπιτρέπεται κατόπιν προσαγομένου παρ' αὐτοῦ ἰατρικοῦ πιστοποιητικοῦ καί ἰατρικῆς ἅμα ἐξετάσεως ἀπό μέρους τοῦ ἰατροῦ τῆς Σχολῆς.

Ἄρθρον 22

Περί τῶν ἐν τῇ Σχολῇ τραυματιζομένων, ὑφισταμένων ἀνα- πηρίαν ἤ βαρέως ἀσθενούντων μαθητῶν, ἐνεργοῦνται τά ἀκόλου- θα:

 • Μερίμνῃ τῆς Σχολαρχίας ἐξεταζομένου τοῦ μαθητοῦ παρά τοῦ πλησιεστέρου ἰατροῦ, λαμβάνονται τά προσήκοντα μέτρα καί τό γεγονός φέρεται παρευθύς εἰς γνῶσιν τοῦ ἰατροῦ τῆς Σχολῆς καί τοῦ Νομάρχου.
 • Ἐν ᾖ περιπτώσει ἤθελε κριθῇ ἀναγκαία ἡ μεταφορά τοῦ μαθητοῦ εἰς νοσοκομεῖον, ἐξασφαλίζεται ἡ ταχεία μεταφορά καί κατάκλισις αὐτοῦ εἰς τό πλησιέστερον νοσοκομεῖον ἄνευ διατα- ραχῆς τίνος καί ταλαιπωρίας, τό δέ γεγονός τηλεγραφικῶς φέρε- ται εἰς γνῶσιν τοῦ κηδεμόνος αὐτοῦ καί ἡ ὅλη κατάστασις ἰδιαι- τέρως ὑποβάλλεται εἰς τήν Νομαρχίαν.

Ἔαν ὑπάρχῃ πλευρά ἐπιβάλλουσα τήν παραπομπήν τῆς ὑποθέσεως ἐνώπιον τοῦ Πειθαρχικοῦ Συμβουλίου, αὕτη ταχέως ἄγεται εἰς πέρας καί ἐνημεροϋται σχετικῶς ἡ Νομαρχία.

Καθηγηταί

Ἄρθρον 23

Ἡ ἐκλογή, ἡ ὑπόδειξις καί ὁ διορισμός τοῦ ὑπευθύνου Διευ- θυντοῦ καί τῶν Καθηγητῶν διενεργοῦνται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ περί τῶν ἰδιωτικῶν Σχολῶν Κανονισμοῦ καί τάς σχετικῶς παρά τοῦ Ὑπουργείου δοθείσας ἤ δοθησομένας γενικάς ὁδηγίας.

Ἄρθρον 24

Οἱ Καθηγηταί ὀφείλουσιν οὐ μόνον νά διδάσκωσιν, ἀλλά καί νά μετέχωσιν ἐνεργῶς τῶν ζητημάτων ἀγωγῆς ἐν τῇ Σχολῇ, νά έξετάζωσι καί νά διαπιστῶσι τήν πνευματικήν καί ἡθικην κατάστασιν καί τήν διαγωγήν ἑνός ἑκάστου τῶν μαθητῶν καί νά συνεργάζωνται στενῶς ἐπί τοῦ προκειμένου μετά τῆς Σχολαρχίας.

Ἄρθρον 25

Ὁ Καθηγητής:

 • Ἐν τῇ ἀρχῇ ἑκάστου σχολικοῦ ἔτους,καταρτίζων σχεδιάγραμμα κατανέμον κατά μήνας τό ἀναλυτικόν πρόγραμμα, δίδει πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων ἀντίγραφον αὐτοῦ τῷ Σχολάρχῃ.
 • Εἰσέρχεται εἰς τάς παραδόσεις προπαρεσκευασμένος καί ἐξασφαλίζει τήν παρά τῶν μαθητῶν χρησιμοποίησιν τῶν ἀνα- γκαιούντων μέσων καί τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Σχολῆς, ἵνα δύνανται οὗτοι νά παρακολουθῶσι καλῶς τά θέματα τοῦ παραδιδομένου μαθήματος.
 • Τακτικῶς ἐπικοινωνῶν μετά τῶν ἐν τῇ αὐτῇ τάξει διδα- σκόντων λοιπῶν Καθηγητῶν καί συσκεπτόμενος μετ' αὐτῶν προνοεῖ διά τήν καλήν κατάρτισιν τῶν μαθητῶν.
 • Ἐν τῷ τέλει ἑκάστου μαθήματος καταγράφει ἐν τῷ ἐπί τούτω Βιβλίῳ καί ὑπογράφει τό διδαχθέν μάθημα καί τά ἐπα- ναληπτικῶς ἐξετασθέντα θέματα.
 • Καταχωρίζει ἐν τῷ ἀπό μέρους τῆς Σχολαρχίας διδομένῳ αὐτῷ Σημειωματαρίῳ τούς ἐπί τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν προφο- ρικῶν καί γραπτῶν δοκιμασιῶν βαθμούς.
 • Ἐάν ὑπάρχωσιν ὅμιλοι τάξεων καί μαθητῶν, ὧν ἡ διοί- κησις ἀνετέθη αὐτῷ ὑπό τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου ἤ τῆς Σχο- λαρχίας, ἐνδιαφέρεται περί αὐτῶν καί ἐκπληροῖ τα ἐν τῷ Πειθαρ- χικῷ Συμβουλίῳ ἀνατιθέμενα αὐτῷ καθήκοντα.
 • Προσερχόμενος εἰς τήν Σχολήν τήν προτεραίαν τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους καί τῶν ἐπαναληπτικῶν ἐξετάσεων, ἀνακοινοϊ τῷ Σχολάρχῃ ὅτι εἶναι ἔτοιμος πρός ἀνάληψιν τῆς ὑπηρεσίας.

Ἄρθρον 26

Οἱ κατά τήν ἡμέραν τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τοῦ σχο- λικοῦ ἔτους, λόγω ἀσθενείας εἴτε λόγω σοβαρωτάτης αἰτίας, μή δυνηθέντες ἵνα προσέλθωσιν εἰς τό καθῆκον αὐτῶν Καθηγηταί, ὑποχρεοῦνται ἐντός μέν τριῶν ἡμερῶν νά ἀναφέρωσι τήν δικαι- ολογίαν αὐτῶν, ἐντός δέ ἑβδομάδος νά ὑποβάλωσι τήν προσή- κουσαν ἔγγραφον πιστοποίησιν.

Ἄρθρον 27

Οἱ Καθηγηταί ὑποχρεοῦνται, ἴνα περί μέν τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν, τῶν ἐπιβαλλουςῶν θεραπείαν καί ἀνάπαυσιν πλειόνων τῆς μιᾶς ἡμερῶν, προσάγωσιν ἐπίσημον ἰατρικήν βεβαίωσιν, περί δέ τῶν ἐπί μίαν μόνην ἡμέραν διαρκουσῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν πλη- ροφορῶσιν ἐγγράφως τήν Σχολαρχίαν. Ἐάν τοῦτο συμβῇ πλέον ἤ τρίς διαρκοῦντος τοῦ αὐτοῦ σχολικοῦ ἔτους ζητεῖται παρ' αὐτῶν ἰατρική πιστοποίησις.

Ἄρθρον 28

Οἱ Καθηγηταί ὑποχρεοῦνται νά πρόοσέρχωνται εἰς τόν Καθηγητικόν Σύλλογον, εἰς οἱανδήποτε ἐπίσημον συνέλευσιν ἐν τῇ Σχολῇ.

Διά τούς εἰς τάς συνελεύσεις ταύτας μή προσερχομένους, ἐνεργεῖται ὅ,τι καί περί τῶν εἰς τάς παραδόσεις μή προσερχο- μενων Καθηγητῶν.

Ἄρθρον 29

Οἱ Καθηγηταί εἶναι ἐπιφορτισμένοι νά προφυλάττωσι τά σχετικά πρός τά μαθήματα αὐτῶν ὄργανα καί ἀντικείμενα καί τά βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Σχολῆς, πρός δέ νά ἔθιζωσιν ἀναλόγως καί τούς μαθητάς.

Ἄρθρον 30

Οἱ Καθηγηταί, ἐπωφελούμενοι καταλλήλως τῶν μαθημάτων αὐτῶν καί ἰδίᾳ τῶν Ἐθνικῶν Ἑορτῶν, ἰδιαιτέρως μεριμνῶσιν ἵνα ἐμβάλλωσιν εἰς τούς μαθητάς τήν συναίσθησιν τῆς ἀνάγκης ὅπως γένωνται καλοί πολῖται καί ἀναπτυχθῶσι συνδεδεμένοι δι' αἰσθημάτων σεβασμοῦ καί ἀγάπης πρός τήν Τουρκικήν Πατρίδα, τάς Τουρκικάς μεταρρυθμίσεις καί τό Τουρκικόν Καθεστώς.

Καθηγητικός σύλλογος

Ἄρθρον 31

Ὁ Καθηγητικός Σύλλογος συνέρχεται ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σχολάρχου τακτικῶς μέν τρίς τουλάχιστον τοῦ ἔτους, ἐκτάκτως δέ ὁσάκις κρίνῃ τοῦτο ἀναγκαῖον ὁ Σχολάρχης.

Ἄρθρον 32

‘Υπό τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου ἐξετάζονται τά ζητήματα ἀγωγῆς, διδασκαλίας καί γενικῶς πειθαρχίας τῆς Σχολῆς, οἱ προβιβασμοί τῶν μαθητῶν καί τά παρά τοῦ Σχολάρχου προτεινόμενα θέματα. Ἐν τῇ ἡμερησία διατάξει τῶν συνεδριῶν τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου εἶναι δυνατή ἡ ἀναγραφή καί ζητημάτων, ὧν τήν ἐξέτασιν κρίνουσιν ἀναγκαίαν οἱ Καθηγη- ταί.

Ἐν τῷ Συλλόγφ τῶν Καθηγητῶν δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἐξέτα- σις θεμάτων ἀτομικῆς φύσεως ἤ ξένων πρός τό ἔργον αὐτῶν.

Ἄρθρον 33

Αἱ ὑπό τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου λαμβανόμεναι ἀποφά- σεις, καταχωριζόμεναι ἐν ἰδιαιτερῳ Κώδικι, ὑπογράφονται ἀμέσως παρά τῶν παρόντων.

Πειθαρχικόν

Ἄρθρον 34

Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον, προεδρευόμενον ὑπό τοῦ Σχολάρχου, ἀπαρτίζεται ἐκ τεσσάρων Καθηγητῶν, ἐκλεγομένων διά μυστικῆς ψηφοφορίας ἐν ἀρχῇ ἑκάστου σχολικοῦ ἔτους ἀπό μέρους τῶν Καθηγητῶν.

Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον εἶναι ἐντεταλμένον νά ἀποφασίζῃ ἐπί παραβάσεων συνεπαγομένων τάς κατωτέρω καθοριζομένας ποινάς, ἐξετάζει δέ τάς τοιαύτας ὑποθέσεις κατόπιν παραπομπῆς τούτων ὑπό τοῦ Σχολάρχου.

Ἄρθρον 35

Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον, συγκαλούμενον ὑπό τοῦ Σχολάρχου, λαμβάνει τάς προσήκουσας ἀποφάσεις ἐπί τῆς καθόλου τάξεως καί τῆς πειθαρχίας τῆς Σχολῆς.

Ἄρθρον 36

Ἡ ἔντος καί ἐκτός τῆς Σχολῆς ἀπό μέρους τοῦ μαθητοῦ διάπραξις τινός τῶν ἐν τῷ 2ῳ ἄρθρῳ τοῦ Κανονισμοῦ τῶν ἐπισή- μων Σχολῶν ἀναγραφομένων παραβάσεων θεωρεῖται παράπτωμα.

Ἄρθρον 37

Ἐπαφίεται εἰς τήν ἐκτίμησιν τοῦ Πειθαρχικοῦ Συμβουλίου ἡ ἐπιβολή μιᾶς τῶν κατωτέρω σημειουμένων ποινῶν εἰς τούς μα- θητάς ἐν περιπτώσει παραβάσεων μή ἀναγραφομένων ἐν τῷ Πειθαρχικῷ Κανονισμῷ, οὔτε δέ καί δυναμένων νά ἀναχθῶσιν εἰς τινά τῶν ἐν αὐτῷ ἀναγεγραμμενων περιπτώσεων, ὡς ἐπίσης καί ἐν περιπτώσει παραβάσεων λογιζομένων παραπτωμάτων, ὡς προσβαλλουσῶν τήν κοινήν συνείδησιν.

Ἄρθρον 38

Ἡ Σχολαρχία καί τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον ἐν τῇ ἐπιβολῇ ποινῆς εἰς πταίσαντα μαθητήν λαμβάνουσιν ἰδιαιτέρως ὑπ' ὄψιν τόν χαρακτῆρα τῆς παραβάσεως, τήν σπουδαιότητα αὐτῆς,τήν ἐντός καί ἐκτός τῆς Σχολῆς καθόλου διαγωγήν τοῦ μαθητοῦ, τάς συνθήκας ὕφ' ἅς διεπράχθη τό παράπτωμα, καί τήν κατά τήν διάπραξιν αὐτοῦ ψυχολογικήν κατάστασιν τοῦ μαθητοῦ.

Ἄρθρον 39

Εἰς τούς τιμωρούμενους μαθητάς ἐπιβάλλονται αἱ ἀκόλουθοι ποιναί:

 • Παρατήρησις
 • Μομφή
 • Προσωρινή ἀπομάκρυνσις ἐκ τῆς Σχολῆς
 • Ἀποβολή

Ἄρθρον 40

Αἱ ποιναί τῆς παρατηρήσεως καί τῆς μομφῆς ἐπιβάλλονται ὑπό τοῦ Σχολάρχου ἤ ὑπό τοῦ Πειθαρχικοῦ Συμβουλίου.

Ἤ ποινή τῆς προσωρινῆς ἐκ τῆς Σχολῆς ἀπομακρύνσεως διαρκεῖ κατά κατώτατον μέν ὅριον ἐπί τριήμερον, κατ' ἀνώτατον δέ ὅριον ἐπί μίαν ἑβδομάδα.

Τάς ποινάς τῆς προσωρινῆς ἀπομακρύνσεως καί τῆς ἀπο- βολῆς ἐπιβάλλει μόνον τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 41

Ἡ ἐπανάληψις τοῦ αὐτοῦ παραπτώματος συνεπάγεται ἐπιβάρυνσιν τῆς ποινῆς.

Ἄρθρον 42

Ὀ ἐν τῷ αὐτῷ σχολικῷ ἔτει τρίς τήν ποινήν τῆς παρατη- ρήσεως ὑποστάς μαθητής τιμωρεῖται διά μομφῆς.

Ἄρθρον 43

Ἡ βαθμολογία τῆς διαγωγῆς τοῦ ὑποστάντος τήν ποινήν τῆς μομφῆς μαθητοῦ ὑποβιβάζεται κατά ἕνα βαθμόν.

Ἄρθρον 44

Ὁ ἐν τῷ αὐτῷ σχολικῷ ἔτει τρίς τήν ποινήν τῆς μομφῆς ὑποστάς μαθητής τιμωρεῖται διά προσωρινῆς ἀπομακρνύσεως ἐκ τῆς Σχολῆς.

Ἄρθρον 42

Ἡ βαθμολογία τῆς διαγωγῆς τοῦ ὑποστάντος τήν ποινήν τῆς προσωρινῆς ἀπομακρύνσεως μαθητοῦ ὑποβιβάζεται κατά τέσσα- ρας βαθμούς.

Ἄρθρον 43

Εἰς τόν ἐν τῷ αὐτῷ σχολικῷ ἔτει δίς τήν ποινήν τῆς ἐκ τῆς Σχολῆς ἀπομακρύνσεως ὑποστάντα μαθητήν, λαμβανομένου ὕπ' ὄψιν τοῦ χαρακτῆρος τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ, ἅμα δέ καί τῆς ὅλης καί ἐκτός τῆς Σχολῆς διαγωγῆς αὐτοῦ, ἐπιβάλλεται ἡ ποινή τῆς ἀποβολῆς.

Ἄρθρον 44

Ὁ ἐν τῷ αὐτῷ σχολικῷ ἔτει τρίς τήν ποινήν τῆς μομφῆς ὑποστᾶς μαθητής τιμωρεῖται διά προσωρινῆς ἀπομακρύνσεως ἐκ τῆς Σχολῆς.

Ἄρθρον 45

Ή βαθμολογία τῆς διαγωγῆς τοῦ ὑποστάντος τήν ποινήν τῆς προσωρινῆς ἀπομακρύνσεως μαθητοῦ ὑποβιβάζεται κατά τέσσαρας βαθμούς.

Ἄρθρον 46

Εἰς τόν ἐν τῷ αὐτῷ σχολικῷ ἔτει δίς τήν ποινήν τῆς έκ τῆς Σχολῆς ἀπομακρύνσεως ὑποστάντα μαθητήν, λαμβανομένου ύπ' ὄψιν τοῦ χαρακτῆρος τῶν παραπτωμάτων αὐ¬τοί, ἅμα δέ καί τῆς ὅλης καί ἐκτός τῆς Σχολής διαγωγής αὐτοῦ, ἐπιβάλλεται ἡ ποινή τῆς ἀποβολῆς.

Ἄρθρον 47

Ἀποφάσει τοῦ Πειθαρχικοῦ Συμβουλίου ἀποκαθίσταται κατά ἕνα ἤ πλείονας βαθμούς ἡ βαθμολογία τῆς διαγωγῆς τοῦ συνεπείᾳ, ἐπιβληθείσης ποινῆς ὑποστάντος ὑποβιβασμόν τῆς βαθμολογίας τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ μαθητοῦ, ὅταν οὗτος ἀπόδειξῃ ὅτι διώρθωσε τήν ἔντος καί ἐκτός τῆς Σχολῆς θέσιν καί διαγωγήν αὐτοῦ.

Ἄρθρον 48

Αἱ ἀφορῶσαι εἰς τούς μαθητάς πειθαρχικαί ἀποφάσεις καί πράξεις καταχωρίζονται εἰς τήν ἐν τῷ Μητρώῳ μερίδα, αὐτῶν•

Ἄρθρον 49

Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον, ἐν τέλει ἑκάστου σχολικοῦ ἔτους, ἐξετάζον τούς βαθμούς διαγωγῆς τῶν μαθητῶν, φέρει τό σχετικόν πόρισμα ἐνώπιον τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου, ἐπικυ- ρούμενον ὁμοῦ μετά τῆς βαθμολογίας τοῦ εἰς τήν ἀνωτέραν τάξιν προβιβασμοῦ αὐτῶν.

Ἄρθρον 50

Αἱ ἀπό μέρους ἑνός τῷν Καθηγητῶν ἤ τοῦ Σχολάρχου ἐντός ἤ ἐκτός τῶν παραδόσεων πρός μαθητήν τινά ἀπευθυ- νόμενα ἐν ἀνάγκῃ, πρός παρότρυνσιν εἰς ἐργατικότητα καί διόρθωσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ, νουθεσίαι καί παρατηρήσεις δέν λογίζονται ποιναί, οὔτε ὑπόκεινται εἰς τάς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

Ἡμέραι ἐργασίας καί διακοπῶν

Ἄρθρον 51

Ή ἐν τῇ Σχολῇ διδασκαλίᾳ ἄρχεται τήν πρώτην Δευτέραν μετά τήν1ην Σεπτεμβρίου καί τερματίζεται λήγοντος τοῦ μηνός Μαΐου.

Ἄρθρον 52

Αἱ ὧραι μαθημάτῷν ἑκάστης ἡμέρας εἶναι τέσσαρες πρό μεσημβρίας καί τρεῖς μετά μεσημβρίαν, τῶν δέ Σάββατον μό- νον τέσσαρες ὧραι πρό μεσημβρίας.

Ἑκάστου μαθήματος ἡ διάρκεια εἶναι 45'.

Ἄρθρον 53

Ἡ Σχολή, παρ’ἐκτός τῶν θερινῶν διακοπῶν, ἀργεῖ, ἐκτός τῶν ὑπό τοῦ Νόμο «περί Ἐθνικῶν Ἑορτῶν καί λοιπῶν Ἡμερῶν Γενικῆς Ἀργίας» προβλεπομένων ἡμερῶν, καί κατά τάς κατωτέρω σημειουμένας ἡμέρας:

  1. Τήν 30ήν Νοεμβρίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου,
  2. Ἀπό τῆς 23ης Δεκεμβρίου μέχρι τῆς 1ῆς Ἰανουαρίου.
  3. Τήν 30ήν Ἰανουαρίου, ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
  4. Τήν 6ην Φεβρουαρίου, ἑορτην τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου.
  5. Τήν 25ην Μαρτίου, ἐορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
  6. Τήν 23ην Ἀπριλίου, ἐορτήν του Ἁγίου Γεωργίου.
  7. Τήν 21ην Μαΐου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
  8. Ἀπό τοῦ Σαββάτου τῆς Τυροφάγου μέχρι τῆς ἑσπέρας τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας.
  9. Τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου.
  10. Τήν Μ. Ἑβδομάδα καί τήν Διακαινήσιμον.
  11. Τήν ἑορτήν τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου.
  12. Τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί
  13. Τήν Ἕορτην τοῦ ὀνόματος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

(Δέν ἀναγράφεται ἡμερομηνία διά τάς ὡς ἄνω ὑπ' ἀριθμ.8, 9, 10, 11 καί 12 σημειουμένας ἑορτάς, διότι πρόκειται περί κινητῶν, ὧν ἡ ἡμερομηνία τοῦ ἑορτασμοῦ ποικίλλει κατ' ἔτος, ἐξαρτώμενη ἐκ τῆς ἡμερομηνίας τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Πάσχα, κινητῆς οὔσης. Τῶν Ἑορτῶν τούτων αἱ ἡμερομηνίαι γνωστοποιοῦνται τῇ Νομαρ- χίᾳ δί' ἰδιαιτέρου ἐγγράφου κατά τήν ἀρχήν ἑκάστου σχολικοῦ ἔτους.)

Πρόσληψις καί ἐγγραφή μαθητῶν

Ἄρθρον 54

Εἰς τήν Σχολήν γίνονται δεκτοί ἄποφοιτοι Λυκείων συμπληρώσαντες τό 17ον ἔτος καί μή ὑπερβάντες τό 22ον ἔτος τῆς ἡλικίας αὐτῶν, διά δοκιμασίας δέ ἀποδεικνύμενοι προσαρ- μόσιμοι πρός τό Κληρικόν στάδιον.

Διά τούς ξένης ὑπηκοότητος μαθητάς ὅριον ἡλικίας δέν ὑφίσταται. Οἱ ἐκ τῶν μαθητῶν ὅμως τούτων ὑπερβάντες τό 22ον ἔτος τῆς ἡλικίας, καταρτίζονται ἐν ἰδιαιτέραις παραδό- σεσι.

Ἄρθρον 55

Οἱ πρός ἐγγραφήν εἰς τό Θεολογικόν Τμῆμα τῆς Σχολῆς προσερχόμενοι μαθηταί ὀφείλουσιν ἴνα καταθέσωσι τά ἀκόλουθα πιστοποιητικά:

 • Δίπλωμα Λυκείου,
 • Δελτίον ταυτότητος, διά τούς ξένους διαμονητήριον.
 • Πιστοποιητικόν ὑγείας καί ἐμβολιασμοῦ.
 • 4 φωτογραφίας (διαστάσεων 4,5X6).

Ἄρθρον 56

Ἡ πρόσληψις τῶν ξένης ὑπηκοότητος μαθητῶν ἐπιτρέπεται ἀδείᾳ τοῦ Ὑπουργείου.

Ἄρθρον 57

Οἱ μαθηταί ὑποχρεοῦνται ἵνα ὑποδείξωσι κηδεμόνα, διαμένοντα ἐν Σταμπούλ, ἀναγνωριζόμενον ὑπό τῆς Σχολῆς ὡς ἔχοντα τά σχετικά προσόντα καί δυνάμενον ἐκ τοῦ ἐγγύς νά μεριμνήσῃ διά τήν μόρφωσιν καί τήν ἀγωγήν αὐτῶν. Τήν κηδεμονίαν τῶν ἀδυνατούντῶν, ἵνα ὑποδείξωσι Κηδεμόνα ἐν Σταμπούλ μαθητῶν ἀναλαμβάνει ὁ Σχολάρχης.

Δοκιμασίαι καί ἐξετάσεις

Ἄρθρον 58

Ἤ ἐπίδοσις τῶν μαθητῶν καθορίζεται:

 • Ἐπί τῇ βάσει τῆς γνώμης, τῆς μορφουμένης ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τῶν ἐν τέλει ἑκάστου μηνός διεξαγόμενων ἐν τῇ παραδόσει γραπτῶν ἐπί τῆς διδαχθείσης μηνιαίας ὕλης δοκι- μασιῶν καί τῶν ἐν ἑκάστῃ, παρεκτός τῆς τελευταίας, τάξει γινο- μένων, ἐν τέλει τῶν ἑξαμήνων, γραπτῶν έπί τῆς διδαχθείσης ἑξαμηνιαίας ὕλης ἐξετάσεων, καί
 • ἐπί τῇ βάσει τοῦ ἀποτελέσματος τῶν κατά τά κατωτέρω ἀναλυόμενα καθέκαστα διεξαγόμενων ἐξετάσεων.

Ἄρθρον 59

Οἱ μαθηταί ὑποχρεοῦνται ἵνα σύν- τάσσωσιν ἐπί θεολογικῶν θεμάτῶν γραπτά ἡ προφορικά Γυμνάσματα καί ἔτοιμαζωσι γρα- πτά Κηρύγματα. Αἱ ἔργασιαι αὗται ἀποτελοῦσι τό πρακτικόν μέρος τῶν διδαχθέντῶν αὐτοῖς μαθημάτων.

Τά Κηρύγματα ἀπαγγέλλονται ἐν τῷ Ί. Ναῷ τῆς Σχολῆς. Ἀντίγραφα τῶν τέ κηρυγμάτῶν τούτων καί τῶν λοιπῶν εἰδικῶν Γυμνασμάτων παραδίδονται ἐν τέλει τοῦ σχολικοῦ ἔτους τῷ Σχολάρχῃ καί κατατίθενται ἐν τῷ Ἀρχείῳ τῆς Σχολῆς.

Ἄρθρον 60

Πᾶσαι αἱ ἐξετάσεις καί αἱ δοκιμασίαι διεξάγονται γραπτῶς.

Ἄρθρον 61

Οἱ κατά τάς δοκιμασίας καί τάς ἐξετάσεις δολιευόμενοι ἤ συνεργοῦντες εἰς τόν δόλον θεωροῦνται ἀποτυχόντες ἐν ταῖς ἐξετάσεσι.Περί τῶν τοιούτων ἐνεργεῖται προσέτι τό δέον κατά τάς πειθαρχικάς διατάξεις.

Ἄρθρον 62

Αἱ ἐξετάσεις διεξάγονται, αἱ μέν ἑξάμηνοι ἀπό μέρους τοῦ οἰκείου καθηγητοῦ, αἱ δέ τῶν μετεξεταστέων καί αἱ λόγῳ κωλύματος ἀναβληθεῖσαι, ὡς καί αἱ ἐπί Διπλώματι, ἀπό μέρους τοῦ οἰκείου Καθηγητοῦ καί τοῦ Σχολάρχου ἀπό κοινοῦ.

Ἄρθρον 63

Ὁ Πίναξ τῶν ἡμερῶν διεξαγωγῆς τῶν ἐπί Διπλώματι ἐξε- τάσεων ὑποβάλλεται τῇ Νομαρχίᾳ δέκα τουλάχιστον ἡμέρας πρό τῶν ἐξετάσεων.

Ἄρθρον 64

Ἡ βαθμολογία τῶν μηνιαίων δοκιμασιῶν καί τῶν ἐξετάσε- ων, ἔχουσα ὡς βάσιν αὐτῆς τόν βαθμόν Δέκα, εἶναι ἡ ἀκόλου- θος:

 • 10—9 Ἄριστα
 • 8—7 Λίαν καλῶς
 • 6—5 Καλῶς
 • 4—3 Μετρίως
 • 2—1 Κακῶς
 • 0 Μηδέν

Ἄρθρον 65

Εἰς τόν μαθητήν βαθμός κλασματικός δέν δίδεται. Ἐν τῷ ὑπολογισμῷ τοῦ μέσου ὅρου τῶν βαθμῶν τά προκύπτον ἥμιση καί τά ὑπέρ τό ἥμισυ κλάσματα ἐξισοῦνται τῇ μονάδι. Τά ἐλάσσονα τοῦ ἡμίσεος κλάσματα δέν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν.

Ἄρθρον 66

Ἡ διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους ὑπολογίζεται, ἀριθμου- μένων τῶν ἡμερῶν καθ' ἅς ἡ Σχολή λειτουργεῖ, ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς ἔναρξεως τῶν μαθημάτῶν μέχρι τῆς λήξεως αὐτῶν. Δέν συνυπολογίζονται αἱ ἡμέραι ἀργίας καί αἱ ἡμέραι, καθ' ἅς δί' οἱονδήποτε λόγον δέν ἐλειτουργησεν ἡ Σχολή.

Ἄρθρον 67

Ἔαν οἱοσδήποτε μαθητής δέν παρακολουθήσῃ τά μαθήματα ἐπί τόσας ἡμέρας, ὅσαι δύνανται νά καλύψωσι τά δύο τρίτα τουλάχιστον τῆς διαρκείας τοῦ σχολικοΰ ἔτους, ὁποιοιδήποτε κἄν ὦσιν οἱ μηνιαῖοι βαθμοί αὐτοῦ, θεωρεῖται ἀποτυχῶν καί παραμένει στάσιμος.

Μόνον ἄν ὁ μαθητής λόγῳ ἀσθενείας ἤ ἐγχειρίσεως δέν ἡ- δυνήθη νά συμπληρώσῃ τό ὅριον τῶν ἡμερῶν παρακολουθή- σεως τῶν μαθημάτων, εἶναι δυνατόν νά θεωρηθῇ συμπληρώσας τό ὅριον, ἐάν καί ἔφ' ὅσον:

 • δέν ἔχῃ ὑποβιβασθῇ ὁ βαθμός τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ,
 • ἔχει συμπληρώσει τό ἥμισυ τουλάχιστον τῆς διαρκείας τοῦ σχολικοῦ ἔτους καί ἔχῃ βαθμούς μηνιαίους ἀνωτέρους τοῦ καλῶς,
 • προσήγαγε ἐγκαίρως καί, κατά τά νενομισμένα ἐπίσημον ἰατρικήν πιστοποίησιν τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, καί δ) ὑπάρχη παρά τῷ Καθηγητικῷ Συλλόγῳ ἐσχηματισμένη πεποίθησις περί τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ.

Ὅσοι ἐκ τῶν μαθητῶν τούτων μείνωσι μετεξεταστέοι, εἶναι ἐλεύθεροι νά μετάσχωσιν ἤ οὐ τῶν ἐξετάσεων. Μετέχοντες ὅμως τῶν ἐξετάσεων καί ἀποτυγχάνοντες τυχόν θεωροῦνται ὡς χρησιμοποιήσαντες τό διά τό ἔτος ἐκεῖνο δικαίωμα φοιτῆσεως αὐτῶν.

Ἄρθρον 68

Αἱ ἔξετασεις διακρίνονται:

 • Εἰς ἑξαμήνους ἐξετάσεις,
 • Εἰς μετεξετάσεις καί εἰς ἐξετάσεις λόγω κωλύματος ἀναβλη- θείσας,καί
 • Εἰς πτυχιακάς ἐξετάσεις.

Ἔξάμηνοι Ἐξετάσεις

Ἄρθρον 69

Τό σχολικόν ἔτος περιλαμβάνει δύο ἑξάμηνα:

  1. Τό πρώτον ἑξάμηνον ἄρχεται τήν πρώτην Δευτέραν μετά τήν 15ην Σεπτεμβρίου καί διαρκεῖ μέχρι τῆς τελευταίας ἡμέρας τοῦ μηνός Ἰανουαρίου.
  2. Τό δεύτερον ἑξάμηνον ἄρχεται τήν 21ην Φεβρουαρίου καί διαρκεῖ μέχρι τῆς τελευταίας ἡμέρας τοῦ μηνός Μαΐου.

Αἱ ἐξετάσεις διεξάγονται, αἱ μέν τοῦ Α'. ἑξαμήνου μεταξύ 1ης καί 20ῆς Φεβρουαρίου, αἱ δέ τοῦ Β'. ἑξάμηνου μεταξύ 1ης καί 20ῆς Ἰουνίου.

Ἄρθρον 70

Αἱ ἐξετάσεις τῶν ἑξαμήνων διεξάγονται ἐν αἰθούςῃ παρά τοῦ Σχολάρχου ὁριζομένη, αἱ δέ ἀποκρίσεις τῶν ἐξεταζομένων μαθη- τῶν γράφονται ἐπί χάρτου ἐσφραγισμένου τῇ σφραγίδι τῆς Σχο- λῆς,

Ἄρθρον 71

Τά θέματα τῶν ἑξαμήνων ἐξετάσεων ὁρίζονται ἀπό μέρους τόν οἰκείου Καθηγητοῦ ἀπό κοινοῦ μετά τοῦ Σχολάρχου, καί κληροῦνται ὑπό τῶν μαθητῶν.

Ἄρθρον 72

Αἱ ἑξάμηνοι ἐξετάσεις τῶν μαθητῶν, ἐλεγχόμεναι καί βα- θμολογούμεναι παρά τοῦ οἰκείου καθηγητοῦ, παραδίδονται ὁμοῦ μετά τοῦ πίνακος βαθμολογίας τῷ Σχολάρχῃ.

Ἄρθρον 73

Οἱ εἴτε λόγω ἀσθενείας, ἐπιβεβαιωμένης διά τοῦ νενομι- σμένου Ἰατρικοῦ πιστοποιητικοῦ, ὑποβληθέντος τῇ Σχολῇ πρό τῶν ἐξετάσεων,εἴτε λόγω κριθέντος ὑπό τῆς Σχολαρχίας κωλύ- ματος τινός, μή δυνηθέντες ἵνα μετάσχωσι τῶν ἐξετάσεων τοῦ Α ' ἑξαμήνου μαθηταί ἐξετάζονται τό βραδύτερον κατά τό β' ἥμισυ του μηνός Μαΐου, οἱ δέ μή δυνηθέντες νά μετάσχωσι τῶν ἐξε- τάσεων τοῦ Β' ἑξαμήνου, κατά μῆνα Σεπτέμβριον.

Προβίβασμοί

Ἄρθρον 74

Οἱ μαθηταί, πλήν τῶν τελειοφοίτων, προβιβάζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου ἐπί τῇ βάσει τοῦ μέσου ὅρου τῶν βαθμῶν τῶν ἑξαμήνων ἐξετάσεων.

Δύναται νά ἀποφασισθῇ ἡ παραπομπή εἰς μετεξέτασιν τῶν μαθητῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι, καίτοι ἔλαβον προβιβασίμους κατά τήν διάρκειαν τοῦ σχολικοῦ ἔτους βαθμούς, ἔλαβον ὅμως κατά τάς ἑξαμήνους ἐξετάσεις βαθμόν κατώτερον τοῦ πέντε.

Ἄρθρον 75

Θεωρεῖται ὡς ἐπιτυχών κατά τάς δοκιμασίας καί τάς ἐξετά- σεις οἱουδήποτε μαθήματος ὁ λαμβάνων βαθμόν οὐχί κατώτερον τοῦ 5.

Ἄρθρον 76

Οἱ ἀποτυχόντες ἐν τέσσαρσι μαθήμασι κατά τάς ἐξετάσεις τοῦ Β' ἑξαμήνου παραμένουσι στάσιμοι.

Ἄρθρον 77

Ἐν τῷ τέλει τοῦ σχολικοῦ ἔτους δίδεται ἑνί ἐκάστῳ τῶν μαθητῶν τό ἐνδεικτικόν τοῦ προβιβασμοῦ αὐτῶν.

Αἱ μετεξετάσεις καί αἱ λόγῳ κωλύματος ἀναβληθεῖσαι ἐξετάσεις

Ἄρθρον 78

Οἱ ἐν τρισί τό πολύ μαθήμασιν ἀπότυχόντες κατά τάς ἐξε- τάσεις τοῦ Β' ἑξαμήνου εἰσάγονται δέκα πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἑπομένου σχολικοῦ ἔτους ἡμέρας εἰς μετεξέτασιν.

Ἄρθρον 79

Ὅσοι δέν εἰσέλθουσιν εἰς τήν μετεξέτάσιν ἡ εἰσερχόμενοι ἀποτύχωσιν ἔστω καί ἐν ἑνί μαθήματι, παράμένουσι στάσιμοι.

Ἄρθρον 80

Οἱ εἴτε λόγω ἀσθενείας, ἐπιβεβαιωμένης διά τοῦ νενομι- σμένου ἰατρικοῦ πιστοποιητικοῦ, ὑποβληθέντος τῇ Σχολῇ πρό τῶν μετεξετάσεων, εἴτε λόγω κριθέντος ὑπό τῆς Σχολαρχίας κωλύματος τινός, μή δυνηθέντες ἵνα εἰσέλθωσιν εἰς τήν μετε- ξέτασιν μαθηταί, γίνονται δεκτοί εἰς τάς λόγῳ κωλύματος ἀνα- βληθείσας ἐξετάσεις, διεξαγομένας ἐντός 15 ἡμερῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς. Διά τάς ἐξετάσεις ταύτας μετεξέτασις δέν ὑπάρχει.

style="text-align: center;">Πτυχιακαί ἐξετάσεις

Ἄρθρον 81

Τά μαθήματα τῆς τελευταίας τάξεως διακόπτονται κατά τό τέλος τοῦ μηνός Ἀπριλίου, ἵνα οἱ μαθηταί προετοιμασθῶσι διά τάς ἐπί πτυχίῳ ἐξετάσεις.

Αἱ πτυχιακαί ἐξετάσεις διαρκοῦσιν ἀπό τῆς δευτέρας ἑβδομάδος τοῦ μηνός Μαΐου μέχρι τέλους Ἰουνίου.

Ἄρθρον 82

Οἱ μαθηταί τῆς τελευταίας τάξεως ἐπιδίδουσι πρό τῶν ἐξε- τάσεων τῷ Σχολάρχη τήν ὑπ' αὐτῶν κάταρτιζομένην θεολογικήν Διατριβήν,ἧς τό θέμα ἐκλέγουσιν ἐκ καταλόγου διδομένου ἀπό μέρους τῶν Καθηγητῶν.

Ἄρθρον 83

Ἐν τῇ τελευταίᾳ τάξει ἑξάμηνοι ἐξετάσεις δέν διεξάγον- ται. Οἱ μαθηταί ὑποβάλλονται εἰς πτυχιακάς ἐξετάσεις ἐπί πάν- των τῶν διδαχθέντων αὐτοῖς μαθημάτων.

Τόν βαθμόν τοῦ Διπλώματος ἀντιπροσωπεύει ὁ μέσος ὅρος τῆς μηνιαίας βαθμολογίας τοῦ ἔτους καί τῶν βαθμῶν τῶν πτυ- χιακῶν ἐξετάσεων, τῆς Θεολογικῆς Διατριβῆς καί τῶν Γυ- μνασμάτων.

Ἄρθρον 84

Οἱ ἐν τρισί τό πολύ μαθήμασιν ἀποτυχόντες καί οἱ λόγω ἀσθενείας, βεβαιούμενης δι' ἰατρικοῦ πιστοποιητικοῦ πρό τῶν ἐξετάσεων ἀποδεκτοῦ ὑπό τῆς Σχολαρχίας γενομένου, μή δυνη- θέντες, ἵνα εἰσέλθωσιν εἰς τάς πτυχιακάς ἐξετάσεις, γίνονται δεκτοί εἰς μετεξέτασιν ἐντός τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου.

Εἰς τούς ἐν πλείοσι τῶν τριῶν μαθημάτων ἀποτυχόντας ἤ καί ἐν ἑνί ἔστω μαθήματι κατά τήν μετεξέτασιν, μή ἐπιτυ- χόντας ἤ τό παράπαν μή δυνηθέντας λόγω ἀσθενείας, ἵνα εἰσέλθωσιν εἰς τήν μετεξέτασιν, παρέχεται τό δικαίωμα εἰσόδου εἰς ἐξετάσεις ἐπί πάντων τῶν μαθημάτων τετράκις ἐντός διετίας κατά Ἰούνιον καί Σεπτέμβριον, ἄνευ δέ τῆς ὑποχρεώσεως παρακολουθήσεως τῶν μαθημάτων.

Ἐκ τῶν ἀποτυγχανόντων εἰς τάς ἔξετασεις ταύτας, εἰς μέν τούς ἤδη κεχειροτονημένους δίδεται πιστοποιητικόν τῆς Σχολῆς, ἐμφαϊνον τήν ἐν ταῖς πτυχιακαῖς ἐξετάσεσιν ἀποτυχίαν αὐτῶν, οἱ δέ μή ἱερωθέντες ὑποχρεοῦνται εἰς τήν καταβολήν τῶν δι' αὐτούς γενομένων κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐτῶν τῆς μαθητείας αὐτῶν δαπανῶν τῆς Σχολῆς.

Ἄρθρον 85

Οἱ ἐπιτυγχάνοντες ἐν ταῖς πτυχιακαῖς ἐξετάσεσιν, ἐάν μέν ὦσιν ἤδη κεχειροτονημένοι, λαμβάνουσι τό Δίπλωμα αὐ- τῶν,καταρτιζόμενον συμφώνως τῷ ἰσχύοντι τύπω.

Ὅσοι ὅμως καίπερ ἀποφοιτήσαντες, δέν ἔχουσιν εἰσέτι ἱερωθῇ, λαμβάνουσι τό Δίπλωμα αὐτῶν μόνον ἐάν καί ἔφ' ὅσον χειροτονηθῶσιν ἤ καταβάλωσι τά κατά τήν διάρκειαν τῆς μαθητείας αὐτῶν γενόμενα ἔξοδα τῆς Σχολῆς.

Κοιναί διατάξεις ἀναφερόμεναι εἰς τό τε Λυκειακόν καί εἰς τό Θεολογικόν Τμῆμα

Ἄρθρον 86

Οἱ μαθηταί τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος ὑποχρεοῦνται, ὅπως, εἴτε διαρκούσης τῆς ἐν τῇ Σχολῇ μαθητείας αὐτῶν, εἴτε ἐντός τριετίας ἀπό τῆς ἐξ αὐτῆς ἀποφοιτήσεως αὐτῶν, χειροτονού- μενοι εἰσέλθωσιν εἰς τό Κληρικόν στάδιον.

Ἄρθρον 87

Ἐκ τῶν φοιτούντων εἰς τό Λυκειακόν καί εἰς τό Θεολογικόν Τμῆμα μαθητῶν, ὅσοι οἰκειοθελῶς ἀποχωροῦσιν ἐκ τῆς Σχολῆς, ὅσοι τιμωρηθῶσι δι’ἀποβολῆς, εἴτε ὅσοι δέν θελήσωσιν, ἵνα Ἱερωθῶσιν ἐντός τῆς ὑπό τοῦ ἄρθρου 86 τασσομένης προθεσμίας, ὑποχρεοῦνται εἰς τήν καταβολήν τοῦ συνόλου τῶν δι' αὐτούς κατά τά ἔτη τῆς μαθητείας αὐτῶν γενομένων δαπανῶν. Ἀπαλλάσ- σονται τῆς ἀποζημιώσεως μόνον ὅσοι, λόγω ἀνιάτου εἴτε μακρο- χρόνιον θεραπείαν ἀπαιτούσης ἀσθενείας, ἐξαναγκαζονται εἰς ἀποχώρησιν ἐκ τῆς Σχολῆς.

Ἄρθρον 88

Ἀποβάλλονται τῆς Σχολῆς ὅσοι ἔν τε τῷ Λυκειακῷ καί τῷ Θεολογικῷ Τμήματι παραμείνωσιν ἐπί δύο συνεχῆ ἔτη στά- σιμοι. Οἱ τοιοῦτοι ὑποχρεοῦνται εἰς τήν καταβολήν τῶν κατά τά ἔτη τῆς μαθητείας αὐτῶν γενομένων δί' αὐτούς δαπανῶν.

Ἄρθρον 89

Αἱ ὑπό τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ μή προβλε- πόμενοι λεπτομέρειαι, διενεργοῦνται συμφώνως τῇ ληφθησομένῃ παρά τῆς Νομαρχίας κοινοποιήσει.

Παράρτημα του κανονισμού της εν Χάλκη Ιεράς Θεολογικής Σχολής

Ἐγκριθέν διά τῆς ὕπ' ἀριθμόν 190 καί ἀπό 29ης Αὐγούστου ἀπο- φάσεως τοῦ Ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἔπί τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας Ὑπουργείου καί διαβιβασθέν τῇ Σχολῇ διά τοῦ ὑπ' ἀρίθμ. 3)105830 καί ἀπό 10ης Σεπτεμβρίου 1952 ἐγγράφου τῆς ἐν Σταμπουλ Διευθύνσεως τῆς Παιδείας.

Ἡ διδασκαλία τῆς Τουρκικῆςεἰς τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ μαθητάς,τούς γνοούντας αὐτήν

Ἄρθρον 1

Οἱ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσερχόμενοι καί μή γνωρίζοντες τήν Τουρκικήν μαθηταί κατατάσσονται ἐν τῇ Σχολῇ εἰς τάξιν ἀνά- λογον πρός τάς ἐν τῇ Χώρᾳ αὐτῶν σπουδάς αὐτῶν.

Ἄρθρον 2

Οἱ μαθηταί οὗτοι μή ὑποκείμενοι ὡς ποός τήν διδασκαλίαν τῶν μαθημάτων Τουρκικῆς Φιλολογίας καί Τουρκικῶν Ἐγκυ- κλίων μαθημάτων εἰς τάς διατάξεις τοῦ βασικοῦ Κανονισμοῦ, ὑπάγονται εἰς τούς ἐν τοῖς ἀκολούθοις ἄρθροις περιλαμβανόμε- νους ὅρους.

Ἄρθρον 3

 • Οἱ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ μαθηταί ὑποχρεοῦνται, ὅπως καθ' ὅλον τό διάστημα τῆς ἐν τῇ Σχολῇ μαθητείας αὐτῶν συμπλη- ρώσωσι τάς εἰδικᾶς σειρᾶς (κούρ) Τουρκικῶν παραδόσεων.
 • Αἱ εἰδικαι αὗται σειραί μαθημάτων (κούρ) εἶναι τρεῖς:
  Α', Β' καί Γ'.
 • Ἡ διάρκεια ἑκάστης τοιαύτης εἰδικῆς σειρᾶς μαθημάτων εἶναι ἐτησία.
 • Αἱ ἑβδομαδιαῖαι ὧραι διδασκαλίας τῶν δύο πρώτων σειρῶν εἶναι ἀνά ἕξ. Εἰς τήν τρίτην σειράν προστίθεται καί μία ὥρα Κοινωνιολογίας.
  Αἱ δύο ὧραι ἑκάστης σειρᾶς ἀφιερώνονται εἰς γυμνάσματα ἀναγνώσεως, ὁμιλίας καί γραφῆς ἐπί κειμένων,εἰλημμένων ἐκ Τουρκιστί γεγραμμένων βιβλίων Ἱστορίας καί Γεωγραφίας καί ἀναλόγων πρός τήν δυναμικότητα τοῦ μαθητοῦ. Αἱ ἔργασιαι αὗται καθορίζονται συνωδά τῷ ἀναλυτικῷ προγράμματι, κατά τρόπον ἐνισχύοντα τήν ἐκμάθησιν τῆς Τουρκικῆς γλώσσης.
 • Αἱ εἰδικαί αὖται σειραί Τουρκικῶν παραδόσεων,σκοπόν ἔχουσι νά καταστήσωσι τόν μαθητήν ἱκανόν, ἵνα ἀναγινώσκῃ, γράφῃ καί ὁμιλῇ τήν Τουρκικήν, γνωρίσωσι αὐτῷ τήν Τουρκικήν Παιδείαν καί μόρφωσιν καί ἐφοδιάσωσιν αὐτόν διά τῶν ἐν τῷ συνημμένῳ τῷ Κανονισμῷ τούτφ Προγράμματι περιλαμβανομε- νων γνώσεων Τουρκικῆς Φιλολογίας, Ἱστορίας, Γεωγραφίας καί Κοινωνιολογίας.

Ἄρθρον 4

Ἡ ἀποτυχία εἰς οἱανδήποτε σειράν παραδόσεων δέν ἐπιδρᾶ ἐπί τοῦ προβιβασμοῦ τοῦ μαθητοῦ εἰς ἀνωτέραν τάξιν.

Ἄρθρον 5

Διά νά εἰσέλθῃ μαθητής τις εἰς τάς πτυχιακἀς ἐξετάσεις τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος δέον νά ἔχῃ συμπληρώσῃ ἐπιτυχῶς τάς τρεῖς σειράς τῶν Τουρκικῶν Παραδόσεων

Ἄρθρον 6

Ὁ συμπληρῶν τάς τρεῖς σειράς μαθητής ὑποχρεοῦται ἀπό τῆς τάξεως ἐν ᾖ εὑρίσκεται μετά συμπλήρωσιν, νά παρακολουθῇ ὡς ἀκροατής τό μάθημα Τουρκικῆς γλώσσης καί Φιλολογίας καί νά μετέχῃ πασῶν ἐκδηλώσεων τῆς τάξεως.

Ἄρθρον 7

Αἱ ἐξετάσεις τῶν εἰδικῶν τούτων παραδόσεων διενεργοῦνται κατά τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ μηνός Μαΐου, εἰς ἡμέραν ὑπό τῆς Διευθύνσεως ὁριζόμενην.

Ἄρθρον 8

Αἱ ἐξετάσεις διενεργοῦνται ὑπό τριῶν προσώπων: τοῦ καθη- γητοῦ τῆς εἰδικῆς παραδόσεως καί δύο ἐκ τῶν διδασκόντων τά Ἐγκύκλια Τουρκικά μαθήματα καθηγητῶν, ἐκλεγομένων ὑπό τοῦ Καθηγητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 9

Ὅ καθορισμός τῆς βαθμολογίας γίνεται ἐπί τῇ βάσει τῶν γε- νικῶν διατάξεων.

Ἄρθρον 10

Οἱ ἐμφαίνοντες τά ἀποτελέσματα τῆς βαθμολογίας πίνακες καταρτίζονται εἰς τριπλοῦν, ὧν δέ εἷς ἀποστέλλεται εἰς τήν Διεύθυνσιν τῆς Παιδείας, Οἱ δέ δύο ἕτεροι φυλάσσονται ὑπό τῆς Διευθύνσεως τῆς Σχολῆς εἰς ἐπί τούτῳ Φάκελλον.

Εβδομαδιαίον ωριαίον πρόγραμμα των εν τω γυμνασιακώ τμήματι διδασκόμενων μαθημάτων

  ΤάξιςΤάξιςΤάξις
Α/ΑΜαθήματαΑ΄Β΄Γ΄
1 Τουρκικά 3 5 6
2 Τουρκική Ἱστορία 2 2 3
3 Τουρκική Γεωγραφία 2 2 1
4 Τουρκική Κοινωνιολογία -- -- -
5 Ἑλληνικά 9 9 7
6 Μαθηματικά 4 4 2
7 Κοσμογραφία - - 1
8 Φυσική 2 2 2
9 Χημεία 2 1 1
10 Φυσιογνωστικά 2 1 1
11 Θρησκευτικά 2 2 2
12 Φιλοσοφία - 3 3
13 Λατινικά 2 1 1
14 Γαλλικά 4 3 3
15 Ἱστορί τῆς Τέχνης 1 1 -
16 Μουσική 1 - -
17 Γυμναστική 1 1 1
18 Στρατιωτικά 1 1 1

Εβδομαδιαίον ωριαίον πρόγραμμα των εν τω Θεολογικώ τμήματι διδασκόμενων μαθημάτων

  ΤάξιςΤάξιςΤάξιςΤάξις
Α/AΜαθήματαΑ'Β'Γ'Δ'
1 Τουρκική Φιλολογία 2 2 2 2
2 Δογματική 3 3 3 -
3 Συμβολική - - 2 2
4 Εκκλησιαστική Ί,στορία 3 3 2 -
5 Iστορία Αυτοκέφαλων ‘Eκκλησιών - - - 2
6 Πατρολογία 2 3 - -
7 Απολογητική - - 2 2
8 Ιστορία τών Δογμάτων - - - 2
9 Κανονικόν Δίκαιον - 3 2 -
10 'Εξηγητική Π. Διαθήκης Π. 1 1 1 1
11 Εξηγητική Κ. Διαθήκης 2 2 2 2
12 Χριστιανική Ηθική - - 2 2
13 Φιλοσοφική Ηθική - 3 - -
14 Λειτουργική - - - 2
15 Κατηχητική - - - 2
16 Ποιμαντική - - - 2
17 Ὁμιλητική 2 - - -
18 Εἰσαγωγή εἰς τήν Π.Διαθήκην 2 - - -
19 Εἰσαγωγή εἰς τήν Κ. Διαθήκην 2 - - -
20 Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας 3 3 - -
21 Ἱστορία Θρησκευμάτῶν - - 2 -
22 Ἱερά Ἑρμηνευτική 1 - - -
23 Ἱερά Κριτική 1 - - -
24 Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Θεολογίας 2 - - -
25 Χριστιανική Ἀρχαιολογία - 1 - -
26 Ἑβραϊκή Ἀρχαιολογία 1 - - -
27 Χριστιανική Ἀρχιτεκτονική - - 2 -
28 Ὑγιεινή 2 - - -
29 Γυμναστική 1 1 1 1