Μαρτυρία

Μαρτυρία

Ἡ συνέχισις τῆς Θεολογικῆς Παρουσίας καί Μαρτυρίας τῆς Σχολῆς

Ἡ Ἑστία Θεολόγων Χάλκης μετὰ τὴν ἀναστολὴν τῆς λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, τὸ 1971, ἐπωμίσθη τὸ δύσκολον ἔργον τῶν θεολογικῶν δρωμένων διὰ τῶν ἀποφοίτων της καὶ τῶν μελῶν τῆς ἐν γένει. Πρὸς τὸ σκοπὸν αὐτὸν τὸ 1978 καὶ παρὰ τὰς οἰκονομικᾶς δυσχερείας, τὰς ὁποίας ἀντιμετώπιζεν, ἀπεφάσισε τὴν ἔκδοσιν Ἐπετηρίδος, ἡ ὁποία ἐκυκλοφόρησε τὸ 1980.

Ὁ σκοπὸς τῆς ἐκδόσεως, ὅπως καταγράφεται εἰς τὸν πρόλογον τῆς Ἐπετηρίδος, ἦτο «νὰ δώση μερικὰ ἁπλὰ ὅσον καὶ ἁπτὰ δείγματα τῆς συνεχιζομένης ἐκκλησιαστικῆς, ἐπιστημονικῆς καὶ ἄλλης πνευματικῆς δραστηριότητος τῶν ἀποφοίτων της Σχολῆς, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν εἰς τρεῖς καὶ πλέον γενεάς, ζοῦν δὲ καὶ δραστηριοποιοῦνται εἰς ὅλα τα πλάτη καὶ μήκη τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκουμένης, νὰ διατηρήση εἰς τὴν ἐπικαιρότητα τὸ θέμα τῆς συνεχιζομένης δοκιμασίας τῆς Σχολῆς καὶ νὰ κεντρίση τὸ ἐνδιαφέρον διὰ τὴν ἀνάγκην ὑπάρξεως αὐτῆς, πρὸς συνέχισιν τῆς αἰωνοβίου παραδόσεως καὶ μοναδικῆς αὐτῆς καρποφορίας». Ἐν κατακλείδι δέ, ἐξεφράζετο ἡ εὐχὴ «ὅπως συνεχισθῆ ἡ ἐκδοτικὴ αὐτὴ παρουσία τῶν ἀποφοίτων της Χάλκης εἰς μίαν περιοδικὴν ἔκδοσιν, ἡ ὁποία θὰ προβάλλει τὸ ἔργον τῆς Σχολῆς καὶ θὰ συμβάλλει εἰς τὴν προαγωγὴν τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καὶ εἰς τὴν πνευματικὴν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας.

Τὴν εὐχὴν αὐτὴν ἐπραγματοποίησάν τα ἀπὸ τοῦ 1982 καὶ μέχρι σήμερον τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια, μὲ τὴν ἔκδοσιν ἀπὸ τοῦ ἔτους 1987 ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἑστίας, ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἐπιστημονικὴ Παρουσία Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης».

Μὲ τὴν ἔκδοσιν αὐτὴν τοῦ ἐπιστημονικοῦ τόμου, ὁ ὁποῖος προβάλλει εἰς τὸν θεολογικὸν κόσμον τὴν πνευματικὴν καὶ θεολογικὴν κληρονομίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἡ Ἑστία, ὄχι μόνον ἐγκαινίασε τὰς δραστηριότητάς της εἰς τὸν πνευματικὸν τομέα, ἀλλὰ ἐξεπλήρωσε καὶ τὸν διακαῆ πόθον τῶν καθηγητῶν τῆς Σχολῆς καὶ ἰδιαιτέρως ἐκείνων τῆς τετάρτης περιόδου λειτουργίας της, 1951 –1971, διὰ τὴν ἔκδοσιν ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδος τῆς Σχολῆς, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα αὐτῆς καὶ τὰ Πρακτικά του καθηγητικοῦ Συλλόγου, ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς λειτουργίας της, ὑπὸ τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν, τὸ 1971.

Μέχρι σήμερον ἔχουν ἐκδοθῆ ἕξι τόμοι καὶ συντόμως, ἐντός του 2009 θὰ ἐκδοθῆ ὁ ἕβδομος τόμος. Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1994 ἐβράβευσε τὴν Ἑστίαν διὰ τὸ ἐκδοτικὸν ἔργον αὐτῆς.