Πολιτικό κλείσιμο

«Τό κλείσιμο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, τό ἔτος 1971, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως ὀφείλεται σέ καθαρῶς πολιτικούς λόγους καί οὐδεμίαν ἔχει σχέσιν μέ τήν ἀναδιοργάνωσιν καί τήν ἀλλαγήν τοῦ συστήματος λειτουργίας αὐτῆς, οὔτε καί μέ τόν νόμον περί ἰδιωτικῶν Πανεπιστημίων, εἰς τόν ὁποῖον ὅλως ἀδίκως περιελήφθη καί τόν ὁποῖον σκοπίμως καί ὡς πρόσχημα ἐπεκαλέσθη ἡ Κυβέρνησις διά νά κάλυψῃ τήν ἀπόφασίν της καί τάς πραγματικᾶς προθέσεις, τάς ὁποίας αὕτη ὑπέκρυπτεν.»

Το παρακάτω άρθρο εκδόθηκε αρχικά από τον Ομότιμο καθηγητή της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης κ Βασίλειο Αναγνωστόπουλο το 1994 υπό τον τίτλο ‘Η Τέταρτη Περίοδος Λειτουργίας της Ι. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης – Αναδιοργάνωσις και Προσφορά αυτῆς’ στην Επετηρίδα της Επιστημονικής Παρουσίας της Εστίας Θεολόγων Χάλκης Τόμος Γ. Το άρθρο αυτό εξιστορεί την τελευταία περίοδο λειτουργίας της (1951-1971) με βάση την άδεια που έδωσε η Τουρκική κυβέρνηση και τον Κανονισμό που ενέκρινε το Τουρκικο΄Υπουργείο Παιδείας το 1951.

Κατεβάσετε ολόκληρο του άρθρο της Τετάρτης Περιόδου Λειτουργίας της Σχολής σε μορφή PDF

Στο άρθρο αναφέρετε ο Κανονισμός της Σχολής ο οποίος είχε εγκριθεί από το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας το 1951 και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Κατεβάσετε ολόκληρο τον Κανονισμό της Σχολής σε μορφή PDF

 

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ I. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΥΤΗΣ

ΥΠΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ

Περίοδοι λειτουργίας τη ΙΘΣΧ στα 127 χρόνια της ιστορίας της
Λόγοι αναδιοργάνωσης της ΙΘΣΧ το 1951
Η άδεια του Τουρκικού Υπουργείου Παιδείας για την αναδιοργάνωση και λειτουργία της ΙΘΣΧ
Οι δύο Σχολάρχαι της αναδιοργανωμένης ΙΘΣΧ
Ανατροπή άρθρων του Κανονισμού λειτουργίας της ΙΘΣΧ λόγω των κακών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος
Η Τουρκική κυβέρνηση κλείνει τη ΙΘΣΧ για Πολιτικούς Λόγους
Η σπουδαιότητα της Τέταρτης Περιόδου της ΙΘΣΧ για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ορθοδοξία
Πως βλέπει και επιθυμεί το καθεστώς της επαναλειτουργίας της ΙΘΣΧ το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Παράρτημα