Παρουσίαση του εκδοτικού έργου της Εστίας στην αίθουσα Λόγου της Στοάς του Βιβλίου στην Αθήνα

Μετὰ τὴν κορύφωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν πεντηκοταετηρίδα τῆς Ἑστίας στὴν Τροφὸ Σχολὴ τὸν τὸν Αὔγουστο 2002, ὁ κύκλος τῶν ἐν λόγω ἐκδηλώσεων ἔκλεισε μὲ τὴν πανηγυρικὴ παρουσίαση τοῦ Ἐ' Τόμου τῆς Ἐπιστημονικῆς Παρουσίας Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἀλλὰ καὶ τοῦ ὅλου ἐκδοτικοῦ ἔργου τῆς Ἑστίας μας, καθὼς καὶ μὲ Ἔκθεση καλλιτεχνικῆς φωτογραφίας τοῦ ὁμογάλακτου ἀδελφοῦ καὶ μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑστίας κ. Δημητρίου Παλαβίδη, μὲ θέμα τὴν κοινὴ Τροφὸ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ τὰ πενῆντα χρόνια της Ἑστίας τῶν ἀποφοίτων της ποὺ ἔλαβαν χώρα στὶς Αἴθουσες Λόγου καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Στοᾶς τοῦ Βιβλίου.

Ἐνώπιον ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας καὶ πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑστίας μας, ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης κ. Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος, χαιρέτησε τοὺς παριστάμενους καὶ παρουσίασε συνοπτικά τα τῆς Ἱδρύσεως καὶ τοῦ σκοποῦ τῆς Ἑστίας, καθὼς καὶ τὸ ποικίλο πενηντάχρονο ἔργο της.

Ἐν συνεχεία ὁ Γενικὸς Γραμματέας τῆς Ἑστίας Δρ. Κωνσταντῖνος Γιοκαρίνης, παρουσίασε τοὺς ὁμιλητές της Ἐκδήλωσης καὶ τοὺς εὐχαρίστησε γιὰ τὴν πρόθυμη ἀνταπόκρισή τους στὴν πρόσκληση τῆς Ἑστίας, νὰ παρουσιάσουν τὸ ἐκδοτικό της ἔργο ἀλλὰ καὶ τὸ ἔργο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Πρῶτος ἀνέβηκε στὸ βῆμα ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σκουτέρης, Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος μὲ μεστὸ καὶ εὔχυμο θεολογικὸ λόγο ἀνέλυσε τὸ ἰδιάζον πνεῦμα τῆς Χαλκίτιδος Σχολῆς καὶ τὴν ἰδιαιτερότητα σχέσεων ποὺ χαρακτηρίζει ὅσους εὐτύχησαν νὰ μαθητεύσουν σὲ αὐτήν. Ὁ δεύτερος ὁμιλητῆς κ. Δημήτριος Γόνης, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστήμιου Ἀθηνῶν ἀνέπτυξε, σύντομα μέν, ἄλλα ἄκρως ἐμπεριστατωμένα τὴν ὅλη ἐκδοτικὴ δραστηριότητα τῆς Ἑστίας κατὰ τὰ πενῆντα χρόνια ζωῆς καὶ παρουσίας της, ἐπικεντρώνοντας ἰδιαίτερά το ἐνδιαφέρον του στὸν τελευταῖο Ἐ' Τόμο τῆς Ἐπιστημονικῆς Παρουσίας Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης.

Τὸν λόγο πῆρε ἀκολούθως ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Χρῆστος Βούλγαρης, ὁ ὁποῖος μὲ μαχητικὸ Ὀρθόδοξο παλμὸ μίλησε γιὰ τοὺς ἀγῶνες τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ τῶν Θεολόγων ἀποφοίτων τῆς κατὰ Χάλκην Σχολῆς, ἐναντίον τῶν ποικίλων, κατὰ τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες, ἐχθρῶν της Ὀρθοδοξίας.