Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εστία

Συνεστίαση τῶν Μελῶν καί φίλων τῆς Ἑστίας στό ξενοδοχεῖο Caravel

Μετά τήν ἀνωτέρω ἐκδήλωση ὁ Παναγιώτατος παρεκάθησε στό καθιερωμένο ἐτήσιο γεῦμα τῶν μελῶν τῆς ἀδελφότητος τῶν Χαλκιτῶν Θεολόγων, ὃπου μετά τήν προσφώνηση τοῦ Προέδρου τῆς Ἑστίας κ. Βασιλείου Ἀναγνωστοπούλου, ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς, ἀπηύθυνε θερμό χαιρετισμό πρός τούς συνδαιτημόνες ὁμογαλάκτους.

Προσφώνηση τοῦ κ. Βασιλείου Ἀναγνωστοπούλου Προέδρου τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης

Παναγιώτατε,

Ἰδιαίτερα χαρμόσυνη καί ἂκρως συγκινητική καί ἱστορική συνάμα ἡ ἐφετινή Σύναξη τῶν ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν καί Μελῶν τῆς Ἑστίας μας, γιά τόν καθιερωμένο ἀπό ἐτῶν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου μνήμης τοῦ ἱεροῦ Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὃπου στεγάζεται ἡ Θεολογική Σχολή Χάλκης, διότι τιμᾶτε καί λαμπρύνετε τή σύναξη αὐτή μέ τήν ὑψηλή καί σεπτή Πατριαρχική παρουσία Σας.

Ἡ παρουσία Σας σήμερα, καί ἡ συμμετοχή Σας, γιά πρώτη φορά στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς ἐτησίας Σύναξής μας, μέ ἀποκορύφωμα τήν τέλεση Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας, μέ συλλειτουργόύς τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, στήν ἐκκλησιαστική καί πνευματική δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ὡς Ἑστία ὑπαγόμεθα καί τόν ὁποῖο εὐσεβάστως εὐχαριστοῦμε, καί Ἀρχιερεῖς καί Πρεσβυτέρους ὁμογαλάκτους ἀδελφούς, παρά τήν κόπωσή Σας ἀπό τό βεβαρυμένο πρόγραμμα τῶν πρός τιμή Σας ὀργανωθεισῶν καθ’ὃλη τήν παρελθοῦσα ἑβδομάδα ἐκδηλώσεων καί τῶν λοιπῶν Πατριαρχικῶν ὑποχρεώσεών Σας, ἡ συμμετοχή Σας λέγω αὐτή, ἀποδεικνύει περίτρανα τήν ἰδιαίτερη ἀγάπη Σας, μέ τήν ὁποία ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς Σας στόν Πατριαρχικό Θρόνο περιβάλλετε τήν Ἑστία μας, ἡ ὁποία ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐξαναγκαστικῆς ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας τῆς προσφιλοῦς Θεολογικῆς Σχολῆς μας τό 1971, θεωρεῖται ὃτι ὑποκαθιστᾶ καί ἐκπροσωπεῖ αὐτήν.

Εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο ὃτι ἡ ἀγάπη Σας πρός τήν Ἑστία καί τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον Σας γι’αὐτήν εἶναι προέκταση τῆς πολλῆς ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης Σας πρός τήν Τροφό Θεολογική Σχολή, ἀγάπη πού ἐκκολάφθηκε καί ἦταν ἒκδηλη καί ἐντυπωσιακή ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς φοιτήσεως Σας σ’αὐτήν. Συνεχίστηκε δέ νά ἐντείνεται καθ’ ὃλα τά χρόνια τῆς σταδιοδρομίας καί διακονίας Σας στή Μητέρα Ἐκκλησία καί ἀπεκαλύφθη σ’ ὃλη τήν ἒκτασή της ἀκατάλυτη, ἀπό τήν εὐλογημένη ἡμέρα τῆς 22ας Ὀκτωβρίου τοῦ 1991, κατά τήν ὁποίαν ἡ θεία Πρόνοια στούς λίαν χαλεπούς καί συνεχιζομένους μέχρι σήμερον καιρούς τῆς σύγχρονης ἱστορίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπέλεξε καί ἐνεπιστεύθη σέ Σᾶς τό πηδάλιο τῆς ποιμαντορίας του καί Σᾶς ἀνέδειξε Οἰκουμενικό Πατριάρχη.

Ἡ μεγάλη ἀγἀπη Σας γιά τή Θεολογική Σχολή μας καί ἡ σημασία καί σπουδαιότητα καί ἀναγκαιότητα αὐτῆς γιά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν προαγωγή τῶν θεολογικῶν Γραμμάτων κατά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί στόν καταρ- τισμό τῶν στελεχῶν του, Σᾶς οδήγησε ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἀναλήψεως τῶν ὑψηλῶν Πατριαρχικῶν Σας καθηκόντων καί εὐθυνὼν στόν μακρύ καί δύσκολο καί ἐπίπονο ἀγῶνα γιά τήν ἐπαναλειτουργία της.

Μέσα στά δεκαοκτώ αὐτά καί πλέον χρόνια τῆς εὐλογημένης παρουσίας Σας στό πηδάλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μέ θαρραλέες, τολμηρές καί δυναμικές πρωτοβουλίες καί δραστηριότητες, πρωτοποριακές καί πρωτόγνωρες στήν ἱστορία αὐτῶν τῶν τελευταίων όγδόντα χρόνων, ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως τῆς τουρκικῆς Δημοκρατίας τό 1923 κ. ἐ, καί μέ γενναίους καί ἀκαταμάχητους ἀγῶνες, πρό τῆς ἀρνήσεως τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἀγκύρας γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς προβάλλατε τό θέμα αὐτό στή διεθνῆ κοινή Γνώμη, ζητώντας τήν ὑποστήριξή της γιά τήν ἐπίλυσή του. Συνεχίζετε δέ ἀκλόνητος, μέ ἀπαράμμιλο σθένος καί ἀκαταγώνιστη ἐπιμονή τά διαβήματά Σας πρός τίς τουρκικές κυβερνητικές Ἀρχές ζητῶν τήν ἂρση τῆς ἂδικης ἀπόφασης περί ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας τῆς Σχολὴς, ἡ ὁποία δέν ὠφείλετο ὃπως συνεχίζουν ἒκτοτε ματαίως νά ἰσχυρίζωνται στήν ἰσοτιμία τῆς Σχολῆς μέ τά ἰδιωτικά πανεπιστήμια, τῶν ὁποίων ἀνεστάλη ἡ λειτουργία, ἀλλά ὃπως καλῶς ὃλοι μας γνωρίζωμε, ὃλοι ὃσοι ἐζήσαμε καί καί τό ἐζήσατε καί Σεῖς Παναγιώτατε ὡς βοηθός Σχολάρχης τό 1971, τό ἱστορικό τοῦ λυπηροῦ αὐτοῦ γεγονότος τῆς προσχεδιασμένης ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς, ὠφείλετο λέγω, ἀναμφίβολα στήν ἀποστέρηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπό τό φυτώριο τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν στελεχῶν του καί στήν ἀποδυνάμωσή του. Καί ἐπέτυχαν μέ τήν ἀπόφασή τους τήν πραγμάτωση τοῦ σκοποῦ τους.

Ἀνεπανόρθωτο ὑπῆρξε τό πλῆγμα κατά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας στά τριάντα ἐννέα χρόνια πού πέρασαν. Δέν κατώρθωσαν ὃμως νά σβύσουν καί νά ἐξαλείψουν ἀπό τίς ψυχές τῶν τέκνων πού ἐξέθρεψε ἡ Μητέρα Σχολή, τῶν ἀποφοίτων της καί ἐκείνων πού ἐφοίτησαν καί δέν ἐπεράτωσαν τή φοίτησή τους, τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη των γι’αὐτήν καί τό ἂρρηκτο μετ’αὐτῆς καί μεταξύ αὐτῶν δεσμό, ἀλλά καί τόν ψυχικό δύναμισμό των, τά ἰδιαίτερα αὐτά χαρακτηριστικά πού διέκριναν καί διακρίνουν τόν Χαλκίτη Θεολόγο.

Τά διακριτικά αὐτά χαρακτηριστικά ὁδήγησαν ἀφ’ἑνός μέ Ἐσᾶς Παναγιώτατε, τόν ὁραματιστή καί διορατικό Οἰκουμενικό Πατριάρχη, τόν Μεγάλο ὁμογάλακτο Ἀδελφό μας, γιά τόν ὁποῖο σεμνυνόμεθα, στήν ἀνάληψη καί διεξαγωγή μέ ἐκπληκτική μαχητικότητα τοῦ πολύ δύσκολου καί ἀτέρμονος μέχρι στιγμῆς ἀγῶνος γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς, ἀφ’ἑτέρου δέ τήν Ἑστία μας, πού συγκροτοῦν οἱ Θεολόγοι τῆς Χάλκης, σέ ὁλόθυμη συνδρομή καί σθεναρή συμπαράσταση σ’ αὐτόν. Στό πλαίσιο τῶν δυνατοτήτων της διά τοῦ ἒργου καί τῶν δραστηριοτήτων της ἐμερίμνησε γιά τή διάσωση καί συνέχιση τῆς θεολογικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως τῆς παλαιφάτου Χαλκίτιδος Σχολῆς, μέ τήν κατάθεση τῆς θεολογικῆς μαρτυρίας της στόν σύγχρονο κόσμο διά τῶν ἀποφοίτων αὐτῆς. Καί τό ἒργο αὐτό τῆς συνδρομῆς καί συμπαραστάσεως συνεχίζει ἡ Ἑστία μέχρι σήμερα μετά πολλῆς εὐλαβείας καί θά τό συνεχίσει παρά τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει, κυρίως σέ ἒμψυχο ὑλικό, λόγῳ τῆς συνεχοῦς μειώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν της, ἀντλώντας δύναμη καί παραδειγματιζόμενη ἀπό τό ἰδικό Σας ἀκατάβλητο ἀγωνιστικό σθένος καί τήν ἀπαράμιλλη ἀποφασιστικότητα.

Παναγιώτατε,
Σᾶς εὐχαριστοῦμε καί πάλι εὐγνωμόνως γιά τήν τιμητική παρουσία καί συμμετοχή Σας στήν ἐφετινή Σύναξή μας καί γιά τήν ἂφατη χαρά πού μᾶς ἐδώκατε καί ἐξαιτούμεθα τίς Πατριαρχικές εὐχές καί εὐλογίες Σας ὑπέρ τῆς ἀπρόσκοπτου λειτουργίας καί ἐπιτυχοῦς σύνεχίσεως τοῦ ἒργου καί τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἑστίας μας καί ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως τοῦ ἂρτι ἐκλεγέντος νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου στα καθήκοντά του.

Πολλά τά ἒτη Σας.

Καλή ἀντάμωση μέ τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς μας.