Αντιπροσωπεία της Εστίας στο Φανάρι για την επίδοση του τιμητικού τόμου εις τον Παναγιώτατον

Ἀποφάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὡρίσθη εἰδική ἀντιπροσωπεἰα, ἀποτελουμένη ἀπό τόν Πρόεδρον αὐτοῦ κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον, τόν Γ. Γραμματέα κ. Κωνσταντῖνον Γιοκαρίνην καί τον κ. Εὐστάθιον Γιαννῆν, μέλος τοῦ Δ.Σ. καί ἀπό Μέλη τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς επιστημονικῆς Ἐπετηρίδος τόν κ. Ἀπόστολον Γλαβίναν, Καθηγητήν Παν/μίου Θεσ/νίκης καί τόν κ. Νικόλαον Ξεξάκην, Καθηγητήν Παν/μίου Ἀθηνῶν διά την ἐπίδοσιν τοῦ τιμητικοῦ τόμου εἰς τόν Παναγιώτατον.

Τήν 2αν Νοεμβρίου ἡμέραν Πέμπτην ἡ ἀντιπροσωπεία μετέβη εἰς τό Πατριαρχεῖον διά τήν ἐπίδοσιν τοῦ τιμητικοῦ τόμου εἰς τόν Παναγιώτατον.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑστίας κ. Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος, ὁμότιμος καθηγητής τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἐπέδωσεν εἰς τον Πατριάρχην τόν τιμητικόν τόμον ἐκ μέρους τῶν Μελῶν τῆς Ἑστίας. Προσφωνῶν τόν Παναγιώτατον, ἀνεφέρθη εἰς τάς ἐργώδεις αὐτοῦ προσπαθείας διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Σχολῆς καί ἐξέφρασε τάς θερμάς εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην τῶν ὁμογαλάκτων ἀδελφῶν, διά τήν μεγάλην προσφοράν του εἰς τήν πραγμάτωσιν τοῦ κοινοῦ ὁράματος.

Ὁ Παναγιώτατος ηὐχαρίστησεν τόν Πρόεδρον διά τήν πολλήν ἀγάπην καί τήν τιμήν, μέ τήν ὁποίαν τόν περιβάλλουν οἱ ὁμογάλακτοι ἀδελφοί, Μέλη τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἒκφρασις τῶν ὁποίων ὑπῆρξεν ἡ ἀφιέρωσις τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδος, διαβεβαιώσας τά μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας, ὃτι θά συνεχίσῃ τόν δίκαιον ἀγῶνα, παρά τάς πολλαπλάς δυσχερείας καί ἀντιδράσεις, διά να ἲδωμεν συντόμως την Σχολήν ἡμῶν ἐπαναλειτουργοῦσαν καί συνεχίζουσαν τήν θεολογικήν διακονίαν της πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθοδοξίαν.