Τιμητική εκδήλωση για τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καλλίνικο, καθηγητή της Σχολής

Τήν 7ης Μαῒου 2001 στό πλαίσιο τῆς καθιερωμένης πασχάλιας Σύναξης τῶν ὁμογαλάκτων πραγματοποιήθηκε στήν ἓδρα τῆς Ἑστίας ἒλαβε χώρα εἰδική ἐκδήλωση πρός τιμή τοῦ Κωνσταντίνου Καλλινίκου, ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης τοῦ ἐνενηκοστοῦ ἒτους τῆς ἡλικίας του καί 50ετίας ἀπό τοῦ διορισμοῦ του ὡς τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Ὁ κ. Κων/τῖνος Γιοκαρίνης, Γεν. Γραμματέας τῆς Ἑστίας, ἦταν ὁ κύριος ὁμιλητής ἐκ μέρους τῶν Μελῶν τῆς Ἑστίας. Ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στήν ἐπιστημονική διαδρομή καί τήν πολύτιμη προσφορά τοῦ Κωνσταντίνου Καλλινίκου, τόσον πρός τήν Σχολή, ὃσον καί πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἐκφράσας ἐν κατακλεῖδι τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες τῶν μαθητῶν του γιά τή συμβολή του στήν ἐπιστημονική τους κατάρτιση, ἀλλά καί γιά τό πατρικό ἐνδιαφέρον του, τό ἐκδηλούμενο ἀκόμη καί μετά τήν ἀποφοίτησή τους.