Τα 50 χρόνια της Εστίας (1952-2002)

Μετ' ἐξαιρετικῆς λαμπρότητας καί ἐπισημότητας ἑωρτάσθη εἰς τόν "Λόφον της Ελπίδος" τῆς ἐρατεινῆς νήσου Χάλκης τῶν Πριγκηποννήσων τό γεγονός τῆς συμπληρώσεως πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης. Διά τῆς ζωῆς καί τῆς δράσεως τῆς Ἑστίας συνεχίζεται, ὃσον εἶναι δυνατόν ἡ ἱστορία καί ἡ ζωή τῆς ἀναγκαστικῶς σιωπώσης Χαλκίτιδος Θεολογικῆς Σχολῆς καί ἀναγεννᾶται ὁ ἀκατάλυτος δεσμός τῶν ἀποφοίτων μετ' αὐτῆς καί τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τήν πρωΐαν τῆς 31ης Αύγούστου 2002 ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία, εἰς τόν ανακαινισθέντα Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, δαπάναις του Ἂρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου κ. Κωνσταντίνου Δαφέρμου, κατά τήν ὁποίαν ἐχοροστάτησεν ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος. Ἐτελέσθη Ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν Ἐφόρων, Καθηγητῶν, μαθητῶν καί φοιτητῶν τῆς Σχολῆς καί ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Ἱδρυτῶν, Κτητόρων, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, μαθητῶν, φοιτητῶν, εὐεργετῶν καί δωρητῶν αὐτῆς. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπραγματοποιήθη, εἰς τήν Αἲθουσαν Τελετῶν τῆς Σχολῆς, ἡ πανηγυρική ἑορταστική σύναξις. Κατ' αὐτήν ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, Ἂρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, ὁμότιμος Καθηγητής κ. Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος, καί ἐξέφρασαν τήν συγκίνησιν αὐτῶν ἐπί τῆ ἑορταστική ἐπετείῳ, ἐξῆραν τήν σπουδαιότητα τῆς συνάξεως καί διετύπωσαν τήν ἐγκάρδιον εὐχήν, ὃπως, τῆ βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐπανάλειτουργήσει συντόμως ἡ Χαλκίτις Θεολογική Σχολή.

Ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος διένειμε τόν ἐκδοθέντα ἑορταστικόν Ε' τόμον τῆς Ἐπιστημονικής Παρουσίας Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης καί ἀναμνηστικόν μετάλλιον. Περατωθείσης τῆς ἐκδηλώσεως εἰς τήν Αἲθουσαν Τελετῶν, ἐπηκολούθησε γεῦμα εἰς τήν τράπεζαν τῆς Σχολῆς, τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης.

Τήν 4ην μ. μ. ἐτελέσθη Ἑσπερινός εἰς τό Ναΐδιον τῆς Ἁγίας Τριάδος, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου οἱ ἀπόφοιτοι ἠκολούθησαν τόν δρόμον τῆς ἐπιστροφῆς ἐνισχυμένοι, ἐκ τῆς προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν καί τῆς μετ' ἀλλήλων ἐπικοινωνίας, ἐν προσδοκία καί ἐλπίδι, ὃτι ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Τροφοῦ Χαλκίτιδος Θεολογικῆς Σχολῆς θά ὁδήγησει συντόμως καί πάλιν τά βήματα αὐτῶν πρός αὐτήν, πρός τό φυτώριον τῶν στελεχῶν τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.