Έκθεση των εκδόσεων και φωτογραφιών από τη ζωή και δράση της Εστίας

Στό πλαίσιο τῆς πανηγυρικῆς ἐκδήλωσης τῆς Ἑστίας, τῆς 29ης Όκτωβρίου 2002 στή Στοά τοῦ Βιβλίου ὑπῆρχε καί ἒκθεση τῶν ἐκδόσεων τοῦ ἐπιστημονικοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἑστίας «Ἐπιστημονική Παρουσία τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης», τοῦ Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου αὐτῆς, ὃπως ἐπίσης καί τῶν λοιπῶν τιμητικῶν τόμων καί τῶν Ἐπετηρίδων τῆς Ἑστίας.

Ταυτόχρονα, ὑπῆρχε καί ἒκθεση φωτογραφιῶν ἀπό τή ζωή τῶν μελῶν τῆς Ἑστίας στή Θεολογική Σχολή Χάλκης καί τίς δραστηριότητες αὐτῶν κατά τήν πεντηκονταετῆ ζωή καί δράση αὐτῆς. Τά ἐγκαίνια τῆς ἒκθεσης ἒγιναν κατά τήν ἡμερα τῆς πανηγυρικῆς ἐκδηλώσεως τῆς 29ης Ὀκτωβρίου καί ἒμεινε ἀνοικτή ἐπί τετραήμερον. Ἡ ἒκθεση ὑπῆρξε ἐξαιρετικά ἐπιτυχής, ἂν κρίνει κανείς ἀπό τό μεγάλο ἀριθμό ἐπισκεπτῶν της καί τά εὐμενῆ σχόλια αὐτῶν. Τήν οργάνωση καί επιμέλεια τῆς έκθεσης ἀνέλαβε ὁ ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κ. Δημήτριος Παλαβίδης.