Η Εστία μας

Η Εστία μας

Τὸ σωματεῖο τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, εἶναι τὸ συλλογικὸ ὄργανο ἐκπροσώπησης τῶν ἁπανταχοῦ της γῆς ἀποφοίτων τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τὸ 1844. Σκοπὸς τῆς ἵδρυσης καὶ λειτουργίας τῆς Σχολῆς ήτο ἡ θεολογικὴ κατάρτιση καὶ προετοιμασία νέων, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ διακονήσουν τὴ Μεγάλη του Χριστοῦ Ἐκκλησία ὡς κληρικοὶ ἢ λαϊκοὶ διδάσκαλοι τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης ὑπῆρξε τὸ ἀνώτατο ἐκπαιδευτικὸ καθίδρυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸ πνευματικὸ φυτώριο τοῦ σεπτοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὴ στελέχωση αὐτοῦ καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ Ἀρχιεπισκοπῶν, ποὺ ὑπάγονται στὸ κλίμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ἡ διακονία τῶν ἀποφοίτων της Σχολῆς, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, τόσο στὸ χῶρο τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅσο καὶ τῶν ἄλλων Ὀρδοδόξων Πατριαρχείων καὶ αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ὑπῆρξε μέχρι σήμερα ἰδιαίτερα σημαντική. Οἱ ἀπόφοιτοι αὐτῆς στὴν πλειονότητά τους κληρικοὶ διεδραμάτισαν ἐξέχοντα ρόλο στὴν πνευματικὴ ποδηγέτηση τοῦ Ὀρθοδόξου χριστεπωνύμου Πληρώματος καὶ ἐλάμπρυναν ἐπισκοπικοὺς θρόνους ὡς Μητροπολίται, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Πατριάρχαι. Οἱ λαϊκοὶ ἀπόφοιτοί της Σχολῆς διακρίθηκαν στὸ χῶρο τῶν Θεολογικῶν Γραμμάτων καὶ τῆς διδαχῆς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ὡς καθηγηταὶ τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων τῆς Ἑλλάδος, τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν Η.Π.Α., ἀλλὰ καὶ ὡς καθηγηταὶ τῶν Ἱδρυμάτων Δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης ὄχι μόνο τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τῶν ὁμογενειακῶν σχολείων, συνέβαλαν ἀποτελεσματικὰ στὴ μετάδοση τῶν χριστιανικῶν καὶ πολιτισμικῶν ἀξιῶν καὶ τὴν διατήρηση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητας.Ὕστερα ἀπὸ 127 χρόνια (1844-1971) μὲ ἀπόφαση τῆς τουρκικῆς Κυβέρνησης ἀνεστάλη ἡ λειτουργία τῆς κατὰ παράβαση τοῦ Κώδικα περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων γιὰ πολιτικοὺς λόγους.

Ἡ Ἑστία Θεολόγων Χάλκης μετὰ τὴν ἀναστολὴ τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς συνεχίζει τὴν θεολογικὴ παρουσία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης διὰ τῶν μελῶν αὐτῆς καὶ τὴ μαρτυρία αὐτῆς ἀνὰ τὸν κόσμο, προβάλλοντας ταυτόχρονα τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἐπαναλειτουργία της διά τον καταρτισμόν τῶν στελεχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί ὑποστηρίζουσα πρωτοβουλίες πρὸς τὴν κατεύθυνση νὰ πεισθεῖ ἡ τουρκικὴ Κυβέρνηση νὰ ἀναθεωρήσει τὴν ἀπόφασή της καὶ νὰ χορηγήσει την ἄδεια διά τὴν ἐπαναλειτουργία της.