Η Στέγη μας

Η Στέγη μας

Τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1989, ἡ Ἑστία ἀπέκτησε μόνιμον ἰδιόκτητον στέγην, μὲ τὴν ἀγορὰν διαμερίσματος εἰς τὴν ὁδὸν Ἀρχελάου 25, Παγκράτι, τὸ ὁποῖον διερρυθμίσθη καὶ διεμορφώθη καταλλήλως, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀποφοίτων της Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Ἡ ἀγορὰ τοῦ ἐν λόγω διαμερίσματος κατέστη δυνατὴ χάρις εἰς τὴν ὁλοθυμὸν οἰκονομικὴν συνδρομὴν τῶν Μελῶν αὐτῆς.

Ἢ ἔκκλησις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρὸς τὰ ἁπανταχοῦ της Οἰκουμένης Μέλη τῆς Ἑστίας διὰ συμπαράστασιν, ἂν καὶ δὲν εὐρῆκε, ἀρχικά, τὴν πρέπουσαν ἀπήχησιν, μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου καὶ μὲ τὰς συνεχεῖς ἐπανεκκλήσεις του ἀπὸ τοῦ ἔτους 1986 νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ κινητοποιήσεις πρὸς κάθε κατεύθυνσιν, ἡ ἰδέα νὰ ἀπόκτηση ἡ Ἑστία τὴν στέγην της, καὶ μάλιστα τὴν ἰδιόκτητον, ἔγινε συνείδησις εἰς τὰς καρδίας ρισμένων ὁμογάλακτων ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐξεδήλωσαν ἐμπράκτως τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν ἀπαραίτητον ὑλικὴν ὑποστήριξίν των διὰ τὴν εὐόδωσίν της.

Ὁ πρῶτος καὶ μεγάλος συμπαραστάτης καὶ συνδρομητής, ὁ ὁποῖος ἐπεδοκίμασε πλήρως τὴν ἰδέαν καὶ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἀντεπεκρίθη ἀμέσως εἰς τὴν ἔκκλησίν του, ὑπῆρξεν ὁ ἀοίδιμος ὁμογάλακτος ἀδελφὸς Σέβ. Γέρων Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κυρὸς Ἰάκωβος (Κουκούζης) μαζὶ μὲ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς ἐν Ἀμερικὴ Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἡ ὁποία διετέλη ὑπὸ τὴν ὕψηλήν του προστασίαν, μὲ τὴν γενναιόδωρον προσφοράν, ἡ ὁποία ἀνῆλθεν εἰς τὸ ποσὸν τῶν 7.000.000 δραχμῶν.

Ἀμέριστος ὑπῆρξεν καὶ ἡ ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράστασις τῶν ὁμογάλακτων ἀειμνήστων ἀδελφῶν καὶ Προκαθημένων, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Δημητρίου Α' καὶ τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Παρθενίου Γ', οἱ ὁποῖοι προσέφεραν ὡς εὐλογίαν τῶν ἀντιστοίχως, τὰ ποσὰ 1.500.000 δρχ. καὶ 1.000.000 δρχ., ὡς καὶ ὠρισμένων ἐκ τῶν ὁμογαλάκτων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἄλλων ὁμογάλακτων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι συνέδραμον εἰς τὸ ἔργον μὲ τὴν συνεισφορὰν ποσῶν ἀπὸ 20.000 μέχρι 200.000 δρχ. Τὸ ποσὸν τῶν 200.000 δρχ. προσέφερον οἱ Σέβ. Μητροπολῖται Σταυρουπόλεως κ. Μάξιμος καὶ Ἱεραπύτνης κ. Φιλόθεος.

Τὸ ποσὸν τῶν 500.000 δρχ. συνεισέφερεν, διὰ τὴν ἀγορὰν τῆς Στέγης τῆς Ἑστίας, ὁ ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν τοῦ Θρόνου καὶ μὴ ὁμογάλακτος ἀδελφὸς Σέβ. Μητροπολίτης Λέρου καὶ Καλύμνου κ. Νεκτάριος, τὸ ἥμισυ του ὁποίου ἦτο προϊὸν περιφορᾶς δίσκου εἰς ὅλους τους ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ προσφορὰ τῆς σεβαστῆς γερόντισσας μητρός του. Ὠσαύτως, ἡ Ἱερὰ Μονὴ Τοπλοῦ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας, προσέφερε τὸ ποσὸν τῶν 200.000 δρχ.

Ἡ Στέγη ἠγοράσθη τὸν Ἰούνιον τοῦ 1988 ἔναντι 6.900.000 δρχ. Ἡ δαπάνη διὰ τὴν ἐσωτερικὴν διαρρύθμισιν καὶ διαμόρφωσίν της καὶ τὸν ἐσωτερικὸν διάκοσμον καὶ τὴν ἐπίπλωσίν της, ἀνάλογα πρὸς τὰς ἀναγκας τῆς χρήσεώς της, ἀλλὰ καὶ ὡς ἕδρας ἑνὸς Σωματείου, ὅπως αὐτὸς τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἀνῆλθεν εἰς τὸ ποσὸν τῶν 6.300.000 δρχ., μὴ συμπεριλαμβανομένων εἰς αὐτὸ δαπανῶν εἰδικῆς ἀρχιτεκτονικῆς μελέτης καὶ παρακολουθήσεως τοῦ ὅλου ἔργου. Τὴν εὐθύνην αὐτὴν καὶ τὴν ἐποπτείαν ἀνέλαβεν καὶ ἔφερεν εἰς πέρας, μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας καὶ ἀφοσιώσεως, ὁ ἐκ τῶν ὁμογάλακτων ἀδελφῶν ἀρχιτέκτων κ. Ἰάκωβος Χατζηϊγνατίου, ἀπόφοιτός του ἔτους 1955. Ἡ συμπαράστασις καὶ ἡ προσφορὰ του ὑπῆρξε πολύτιμος διὰ τὴν Ἑστίαν.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑστίας ἀνεκήρυξεν ὁμοφώνως, κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 5ης Ἰουνίου 1989, τὸν Σεβασμιώτατον Γέροντα Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κυρὸν Ἰάκωβον εἰς «Μέγαν Εὐεργέτην τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης» καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἀνάρτησιν τῆς φωτογραφίας αὐτοῦ εἰς τὴν αἴθουσαν ὑποδοχῆς τῆς Ἕδρας αὐτῆς. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἤχθη εἰς τὴν ἀπόφασιν αὐτήν, ἐκτιμῆσαν βαθύτατα τὴν συνεχῆ συμπαράστασιν καὶ ὑποστήριξιν, τὴν ὁποίαν παρέσχε καὶ συνέχιζε, μετ' ἀμειώτου ἐνδιαφέροντος, νὰ παρέχη ὁ ὁμογάλακτος οὗτος ἀδελφὸς εἰς τὸ ἔργον τῆς Ἑστίας καὶ τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου, εἰδικώτερον δὲ τὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν αὐτοῦ καὶ τὴν σημαντικὴν οἰκονομικὴν συμβολὴν αὐτοῦ εἰς τὴν ἀπόκτησιν τῆς ἰδιοκτήτου Στέγης αὐτῆς.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀνεκοίνωσε τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ ταύτην εἰς τὸν Σεβασμιώτατον διὰ καταλλήλου πρὸς αὐτὸν Γράμματος.

Ἡ Ἑστία εἶχε τὴν μεγάλην χαρὰν καὶ τιμὴν νὰ ὑποδεχθῆ τὴν 7ην Νοεμβρίου 1990, εἰς τὴν Στέγην αὐτῆς, τὸν ἐπισκεπτόμενον τὰς Ἀθήνας, διὰ τὴν ἐπίσημον τελετὴν τῆς ἀπονομῆς εἰς αὐτὸν τοῦ τίτλου τοῦ ἐπιτίμου Διδάκτορας ὑπὸ τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς κυρὸν Ἰάκωβον, ὁμογάλακτον ἀδελφὸν καὶ «Μέγαν Εὐεργέτην» αὐτῆς. Τὰ συγκεντρωθέντα μέλη τῆς Ἑστίας, μετὰ τῶν οἰκογενειῶν καὶ φίλων της Ἑστίας, ἐπεφύλαξαν εἰς αὐτὸν θερμοτάτην ὑποδοχήν.