Εκδημία εις Κύριον Βασιλείου Τζάμπογλου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εστίας Θεολόγων Χάλκης, με βαθυτάτη λύπη γνωστοποιεί την εις Κύριον Εκδημίαν του αγαπητού Ομογαλάκτου αδελφού Βασιλείου Τζάμπογλου.

Η κηδεία θα τελεσθεί την 28η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 3 μ.μ., στο Κοιμητήριον της Νέας Σμύρνης.


Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχου για τα Χριστούγεννα 2013

Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχου για τα Χριστούγεννα 2013

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Παιδίον εγεννήθη ημίν, υιός και εδόθη ημίν»! (Ησ. θ' 5)

Ενθουσιωδώς και χαρμοσύνως ο Προφήτης μας γνωστοποιεί προορατικώς προ αιώνων πολλών την εκ της Αειπαρθένου Γεννησιν του Παιδίου Ιησού. Βεβαίως, δεν ευρέθη και τότε, περίοδον απογραφής επί Καίσαρος Αυγούστου, τόπος εν τω καταλύματι δια την στέγασιν της κυοφορούσης εκ Πνεύματος Αγίου Παρθένου και ούτως ηναγκάσθη ο μνήστωρ και φύλαξ αυτής άγιος Ιωσήφ να την οδηγήση εις σπήλαιον, εις την φάτνην των αλόγων, «του τεκείν το Παιδίον».


Ομιλία ΑΘΠ Πατριάρχου κατά την Πανηγυρικήν Συνεδρίαν ΕΔΙΣ - Αγιον Ορος

Ομιλία ΑΘΠ Πατριάρχου κατά την Πανηγυρικήν Συνεδρίαν ΕΔΙΣ - Αγιον Ορος

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΕΔΙΣ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

(Καρυαί, 16 Ὀκτωβρίου 2013)

Ἱερώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ὁσιώτατοι Πατέρες, οἵ τε Καθηγούμενοι καὶ οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν Εἴκοσιν Ἱερῶν Βασιλικῶν, Πατριαρχικῶν καὶ Σταυροπηγιακῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
Ἐξοχώτατε κύριε Διοικητά,

Ἡ εὐγνώμων μνήμη εἶναι εὐγενὲς καθῆκον παντὸς προηγμένου πνευματικῶς προσώπου. Ἀνακαλεῖ εἰς τὴν ὕπαρξιν τὰ παρῳχημένα γεγονότα καὶ τὰ ἀπελθόντα πρόσωπα. Προκαλεῖ τὴν ἀναπόλησιν τῆς ἱστορίας καὶ καθιστᾷ ὀλβίους τοὺς ἔχοντας ἐν ἐγρηγόρῳ συνειδήσει τὴν μάθησιν αὐτῆς καὶ τοὺς τὴν ἐξ αὐτῆς διδαχὴν οἰκειοποιουμένους.