Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχου για τα Χριστούγεννα 2013

Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχου για τα Χριστούγεννα 2013

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Παιδίον εγεννήθη ημίν, υιός και εδόθη ημίν»! (Ησ. θ' 5)

Ενθουσιωδώς και χαρμοσύνως ο Προφήτης μας γνωστοποιεί προορατικώς προ αιώνων πολλών την εκ της Αειπαρθένου Γεννησιν του Παιδίου Ιησού. Βεβαίως, δεν ευρέθη και τότε, περίοδον απογραφής επί Καίσαρος Αυγούστου, τόπος εν τω καταλύματι δια την στέγασιν της κυοφορούσης εκ Πνεύματος Αγίου Παρθένου και ούτως ηναγκάσθη ο μνήστωρ και φύλαξ αυτής άγιος Ιωσήφ να την οδηγήση εις σπήλαιον, εις την φάτνην των αλόγων, «του τεκείν το Παιδίον».


Ομιλία ΑΘΠ Πατριάρχου κατά την Πανηγυρικήν Συνεδρίαν ΕΔΙΣ - Αγιον Ορος

Ομιλία ΑΘΠ Πατριάρχου κατά την Πανηγυρικήν Συνεδρίαν ΕΔΙΣ - Αγιον Ορος

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΕΔΙΣ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

(Καρυαί, 16 Ὀκτωβρίου 2013)

Ἱερώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ὁσιώτατοι Πατέρες, οἵ τε Καθηγούμενοι καὶ οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν Εἴκοσιν Ἱερῶν Βασιλικῶν, Πατριαρχικῶν καὶ Σταυροπηγιακῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
Ἐξοχώτατε κύριε Διοικητά,

Ἡ εὐγνώμων μνήμη εἶναι εὐγενὲς καθῆκον παντὸς προηγμένου πνευματικῶς προσώπου. Ἀνακαλεῖ εἰς τὴν ὕπαρξιν τὰ παρῳχημένα γεγονότα καὶ τὰ ἀπελθόντα πρόσωπα. Προκαλεῖ τὴν ἀναπόλησιν τῆς ἱστορίας καὶ καθιστᾷ ὀλβίους τοὺς ἔχοντας ἐν ἐγρηγόρῳ συνειδήσει τὴν μάθησιν αὐτῆς καὶ τοὺς τὴν ἐξ αὐτῆς διδαχὴν οἰκειοποιουμένους.


Ομιλία Πατριάρχου στη Συναυλία Τούρκων και Ελλήνων Καλλιτεχνών στη Σχολή

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΗι Ι. ΜΟΝΗι ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
(Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013)

Μακαριώτατε Πατριάρχα Βουλγαρίας κύριε Νεόφυτε,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι,
Ἐντιμότατοι κύριοι Γενικοὶ Πρόξενοι,
Μουσικολογιώτατοι καλλιτέχναι καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,


Επίσκεψη Πατριάρχου Βουλγαρίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ κ. κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ὡς ἀνεκοινώθη, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Μακαριότης, ὁ Μητροπολίτης Σόφιας καί Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. κ. Νεόφυτος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου ἐν ΗΠΑι, Καναδᾷ καί Αὐστραλίᾳ κ. Ἰωσήφ, Σεβ. Μητροπολίτου Δοροστόλου κ. Ἀμβροσίου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Στοβίου κ. Ναούμ,Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ζνεπόλεως κ. Ἰωάννου, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου, Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰβάν Πετκώφ, καί Ἐντιμ. κ. κ. Θεοδώρου Ἀθανάσωφ, Προϊσταμένου τοῦ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί Κυρίλλου Δημητρώφ, διερμηνέως, ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ἐκ Σόφιας εἰς τήν Πόλιν, πρός πραγματοποίησιν ἐπισήμου εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον.


Η εξάμηνη ανασυγκρότηση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Γενομένης της τακτικής ανασυγκροτήσεως της Αγίας καί Ίερας Συνόδου, αυτη απετελέσθη διά τό έξάμηνον 01.09.2013 - 28.02.2014, ύπό τήν προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, εκ των Σεβ. 'Ιεραρχων:


Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχου για την αρχή της Ινδίκτου

Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχου για την αρχή της Ινδίκτου

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ
ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἔφθασεν ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου, ἡ πρώτη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τήν ὁποίαν πρό ἐτῶν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐν συνεχείᾳ σύνολος ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία ὡρίσαμεν ὡς ἡμέραν προσευχῆς διά τό περιβάλλον. Ἔκτοτε, λόγῳ καί τῆς ἡμετέρας πρωτοβουλίας ταύτης, ἔχει γενικευθῆ τό ἐνδιαφέρον διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί πολλά λαμβάνονται μέτρα ἐν προκειμένῳ διά τήν ἀειφορίαν καί τήν ἰσορροπίαν τῶν οἰκοσυστημάτων ἀλλά καί διά πᾶν σχετικόν πρός αὐτάς πρόβλημα.